Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Projekt ustawy o sygnalistach – odpowiedź ministerstwa na uwagi sektora publicznego

21.01.2022

Autorzy:

Dr Anna Partyka-Opiela
Julia Besz

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Compliance

Zakończył się proces konsultacji społecznych projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i przesłane uwagi zostały opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Wiele podmiotów nadesłało swoje propozycje zmian do kolejnej wersji projektu ustawy, jednak na chwilę obecną projektodawcy odnieśli się jedynie do uwag przesłanych przez Związek Powiatów Polskich. Poniżej prezentujemy Państwu, jakich zmian w projekcie możemy się spodziewać bazując na odpowiedziach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany w projekcie ustawy o sygnalistach

1. Usunięcie wyłączenia spraw w indywidualnym interesie zgłaszającego spod reżimu ustawy

Usunięty zostanie przepis art. 5 ust. 3 „Przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego”. Tym samym możliwe będzie zastosowanie przepisów ustawy także w przypadkach, gdy zgłoszone naruszenie dotyczy tylko prywatnego interesu zgłaszającego, jak np. dyskryminacja.

2. Zmiany dla JST w zakresie wspólnej obsługi kanałów

Zgodnie z zapowiedziami, projekt ma ulec zmianie w kierunku obsługi wspólnego kanału wewnętrznego przez kilka gmin. Jednocześnie zapowiedziano zmianę art. 33 ust. 3 projektu ustawy dot. możliwości ustanowienia przez pracodawców w sektorze publicznym, będących jednostkami organizacyjnymi gminy, wspólnych, wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych – nie jest jeszcze dokładnie wiadome, w jaki sposób przepis ten ulegnie zmianie.

3. Zmiana określenia „niezależnego organizacyjnie podmiotu”

Uwzględniona została uwaga dotycząca zmiany określenia „niezależny organizacyjnie podmiot” na „bezstronna osoba lub bezstronny wydział właściwych do podejmowania działań następczych”. Zakładanym celem jest rozwianie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących konieczności zaangażowania zewnętrznego podmiotu do podejmowania działań następczych.

4. Zmiana definicji organu publicznego

Zapowiedziano doprecyzowanie definicji organu publicznego z art. 2 pkt 7 projektu ustawy. Ma zostać dookreślone, iż organem publicznym będą m.in. organy wykonawcze JST, jednak nie jest jeszcze znane dokładne nowe brzmienie definicji. Wykreśleniu ulegnie art. 36 ust. 3, który brzmi „Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów”.

5. Zmiany w zakresie przepisów karnych

Uwzględniona ma zostać uwaga dotycząca zmniejszenia karalności czynów wskazanych w projekcie ustawy oraz przesunięcie ich wejścia w życie względem standardowego 14-dniowego vacatio legis. Nie jest jednak obecnie znany nowy kształt przepisów karnych oraz długość przesunięcia ich wejścia w życie względem ustawy. 

Bądź na bieżąco z DZP