Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Leasing sprzętu wojskowego

07.04.2022

Autorzy:

Tomasz Darowski
Beata Cieszyńska

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Obronność i przemysł kosmiczny

 

23 kwietnia 2022 r. wejdzie w życie Ustawa o obronie Ojczyzny, która obok wielu innych regulacji wprowadza możliwość leasingu sprzętu wojskowego uregulowaną w art. 51 i art. 52 tej ustawy. Co istotne:

 • jest to nowa forma pozyskiwania sprzętu wojskowego, dotychczas niestosowana w Polsce,
 • nowa regulacja jest dość ogólna i daje możliwość leasingu, ale nie określa jego szczegółowych zasad,
 • brak jest na rynku polskim doświadczeń w praktycznym zastosowaniu tej metody pozyskiwania sprzętu,
 • spodziewamy się, że na praktykę będą oddziaływały doświadczenia z leasingu na rynku cywilnym,
 • formę leasingu może mieć również pozyskanie sprzętu wojskowego w ramach realizacji umowy.
  międzynarodowej.

Procedura leasingu sprzętu wojskowego

** Spółki przemysłowego potencjału obronnego to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • realizują obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
 • państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
 • powstały w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych.

Podstawowe cechy leasingu. Co przewiduje Ustawa o obronie Ojczyzny?

Finansowanie rat leasingu sprzętu wojskowego

Raty leasingowe pokrywane są z budżetu państwa lub Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Wynagrodzenie pieniężne równe jest co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez leasingodawcę.

Czas trwania umowy leasingu sprzętu wojskowego

Ustawa nie określa limitu czasu, na jaki możliwe jest oddanie w leasing sprzętu wojskowego. Okres ten powinien być wskazany w umowie leasingu. W czasie obowiązywania umowy leasingu sprzęt wojskowy ma być traktowany tak, jakby był własnością sił zbrojnych.

Natychmiastowa płatność rat leasingu sprzętu wojskowego

Raty leasingowe płacone są w okresach uzgodnionych w umowie. Leasingodawca może jednak żądać natychmiastowego zapłacenia wszystkich rat, jeżeli umowa leasingu wygasła z powodu:

 • utraty rzeczy,
 • odstąpienia przez leasingodawcę od umowy ze zbywcą z powodu wad sprzętu,
 • wypowiedzenia umowy przez leasingodawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi leasingobiorca.

Zakres odpowiedzialności leasingodawcy

Leasingodawca nie odpowiada wobec korzystającego za:

 • wady rzeczy,
 • niezawinioną przez niego utratę przedmiotu leasingu (w przypadku utraty przedmiotu leasingu umowa leasingu wygasa)
 • przydatność sprzętu wojskowego do umówionego użytku.

Rękojmia w umowie leasingu sprzętu wojskowego

Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy leasingodawcą a zbywcą sprzętu wojskowego, na leasingobiorcę przechodzą uprawnienia z tytułu wad sprzętu wojskowego. Nie dotyczy to prawa do odstąpienia od umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez leasingobiorcę, leasingodawca nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu sprzętu wojskowego

Przedmiot leasingu powinien być ubezpieczony od jego utraty. Wątpliwe jest jednak, czy takie ubezpieczenie mogłoby zostać udzielone przez ubezpieczyciela na sprzęt wojskowy (czy to w okresie wojny, czy pokoju). Sprzęt wojskowy może okazać się nieubezpieczalny.

Bądź na bieżąco z DZP