Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie europejskich zielonych obligacji (EU Green Bond)

10.10.2023

Autorzy:

Rafał Grochowski
Anna Kuczewska
Joanna Sępkowska
Piotr Orczykowski
Dr Joanna Róg-Dyrda

Praktyka:

Rynki Kapitałowe i Instytucje Finansowe

Specjalizacje:

Rynki kapitałowe

Na początku października Parlament przyjął rozporządzenie, które reguluje emisje obligacji zrównoważonych środowiskowo i ogranicza greenwashing, tj. posługiwanie się przez emitentów określeniami wskazującymi na lokowanie środków zgodnie z ESG, przy braku spełnienia unijnych wymogów środowiskowych.

Jednolite wymogi dla emitentów chcących stosować oznaczenie „EuGB” lub „europejska zielona obligacja”

  • emitenci będą zobowiązani lokować 100% środków z emisji na cele zgodne z unijną taksonomią środowiskową;
  • w okresie przejściowym, do czasu pełnego ustanowienia ram prawnych taksonomii, emitenci będą mogli inwestować do 15% środków pochodzących z emisji na działalność spełniająca wymogi z taksonomii, ale dla której nie ustalono technicznych kryteriów kwalifikacji;
  • emitenci będą zobowiązani do ujawniania szczegółowych informacji na temat m.in. strategii środowiskowej, alokacji przychodów, wyboru projektów i ich wpływu na środowisko;
  • emitenci będą zobowiązani do corocznej publikacji sprawozdań z alokacji przychodów;
  • przed i po emisji przeprowadzone zostanie przez zewnętrznych kontrolerów badanie weryfikujące, czy emisja spełnia warunki określone w rozporządzeniu i czy w związku z tym obligacje mogą być oznaczone jako EuGB;
  • działalność zewnętrznych kontrolerów będzie reglamentowana – będą oni podlegać rejestracji i nadzorowi ESMA;
  • emitenci sektora publicznego emitujący europejskie zielone obligacje będą zobowiązani alokować z nich środki nie tylko bezpośrednio na cele inwestycyjne, ale także poprzez dotacje i inne formy przekazywania środków publicznych w ramach sektora publicznego oraz pod warunkiem, że docelowo środki te będą przeznaczone na cel zgodny z taksonomią.

Pozostałe regulacje zawarte w rozporządzeniu

Rozporządzenie ustanawia także ramy prawne dla dobrowolnego ujawniania informacji przez emitentów obligacji niespełniających warunków uznania ich za europejskie zielone obligacje, ale opisywanych jako obligacje zrównoważone środowiskowo (environmentally sustainable lub sustainability-linked bonds).

Akt przyjęty przez Parlament Europejski, zgodnie z porozumieniem z marca tego roku, w większym stopniu niż pierwotna propozycja Komisji Europejskiej uwzględnia powiązanie ujawnień z zakresu celów środowiskowych z wymogami Taksonomii i Rozporządzenia 2019/2088 (SFDR).

Rozporządzenie zostało przyjęte 5 października 2023 r. i oczekuje na publikację.
Wejdzie w życie w terminie 12 miesięcy od daty publikacji.

Pełną treść alertu można pobrać również w formie pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP