Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Zmiany w zasadach wspierania nowych inwestycji - Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy

23.11.2017

Autorzy:

Anna Glapa
Marcin Krakowiak

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Specjalne strefy ekonomiczne

20 października br. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Projektowana regulacja odpowiada na problemy dotykające inwestorów: skomplikowaną i długotrwałą procedurę włączania nowych terenów do specjalnych stref ekonomicznych oraz brak spójności terytorialnej, czy zbliżanie się końcowej daty funkcjonowania stref ustalonej na koniec 2026 r.

Jakie zmiany po 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych planuje rząd?

 • Wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy na terenie całego kraju, niezależnie od lokalizacji planowanej inwestycji.

Wsparcie dla nowych inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego będzie dostępne na terenie całego kraju, a nie tylko w wybranych lokalizacjach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Polska podzielona zostanie na obszary, które podlegać będą zarządzającym obszarem - co do zasady spółkom pełniącym obecnie funkcję zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, realizującym określone w ustawie zadania w zakresie wspierania rozwoju nowych inwestycji.

 • Decyzja o wsparciu zastąpi zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Podstawą korzystania ze wsparcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego będzie decyzja o wsparciu wydawana przez ministra właściwego do spraw gospodarki na okres od 10 do 15 lat.  Nowy model nie określa zatem jednej daty obwiązywania instrumentu zwolnień podatkowych. Decyzję o wsparciu uzyskać będą mogli przedsiębiorcy planujący utworzenie nowego zakładu, ale również realizujący przedsięwzięcia polegające na rozbudowie już istniejącego - poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych, dywersyfikację produkcji czy zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.

 • Planowane przedsięwzięcie będzie musiało spełniać kryteria ilościowe i jakościowe.

Nie pojawił się jeszcze projekt rozporządzenia, określającego szczegółowo kryteria, których spełnienie będzie determinowało przyznanie wsparcia. Projekt ustawy przewiduje, że kryteria ilościowe będą rozumiane jako minimalne nakłady inwestycyjne, które będą zależne od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizowanej inwestycji. Natomiast zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju, kryteria jakościowe będą skorelowane z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a na wsparcie będą mogły liczyć inwestycje:

 • zmierzające do zatrudnienia kadry ze specjalistycznym wykształceniem,
 • oferujące wysokopłatne miejsca pracy,
 • związane z eksportem produktów i usług,
 • współpracujące z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalnością B+R,
 • przyczyniające się do rozwoju klastrów sektorowych,
 • realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • zlokalizowane na terenach o wysokiej stopie bezrobocia,
 • oferujące dodatkowe świadczenia dla pracowników, np. w zakresie opieki nad pracownikiem czy wsparcie ich w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji.

W preferencyjny sposób prawdopodobnie traktowane będą inwestycje realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 • Zarządzający obszarem będą "punktem kontaktowym" w regionie dla inwestorów, ale nie tylko.

Zgodnie z założeniami ustawy, podmiot, który uzyska decyzję o wsparciu będzie mógł również korzystać z bezpłatnych usług, w zakresie szkoleń i doradztwa, świadczonych przez zarządzających obszarami. Ponadto zarządzający obszarami będą udzielać przedsiębiorcom pomocy w realizacji inwestycji poprzez działania, które będą przyjmowały m.in. formę udostępniania przedsiębiorcom składników mienia, udzielania pomocy w ramach współpracy z powiatowymi urzędami pracy czy podejmowanie działań przyczyniających się do polepszenia współpracy między przedsiębiorcami a lokalną społecznością.

Obecnie trwają konsultacje publiczne projektu ustawy i wkrótce powinniśmy poznać ich wyniki. Następnie projekt trafi do Sejmu i jest szansa, że nowe przepisy wejdą w życie już na początku 2018 roku.

Jeśli zatem Państwa firma planuje nowe inwestycje, już teraz warto zapoznać się z zasadami udzielania wsparcia i związanym z tym wymaganiom. Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące warunków korzystania z pomocy publicznej w ramach projektowanego systemu wsparcia.

W załączonym PDF przedstawiamy pełną treść naszego alertu. 

Bądź na bieżąco z DZP