Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Spalarnia odpadów w Poznaniu - wygrana DZP przed KIO

28.08.2012

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła dziś w całości odwołanie złożone przez jednego z partnerów prywatnych biorących udział w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Poznań w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie budowa i eksploatacja spalarni odpadów w Poznaniu. Partner prywatny zaskarżył treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym – w jego ocenie - zbyt krótki termin na złożenie ofert, błędne ustalenie podmiotu publicznego w zakresie stawki podatku od towarów i usług, a także niezgodne z prawem postanowienia Umowy PPP. Miasto Poznań, reprezentowane przez ekspertów kancelarii DZP - Magdalenę Zabłocką, Wojciecha Hartunga i Izabelę Prokofi wniosło o oddalenie odwołania w całości.

Wskazano, że 85-dniowy termin na złożenie ofert został ustalony z należytą starannością, z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia postępowania w dialogu konkurencyjnym oraz informacji przekazywanych partnerom prywatnym w toku postępowania. Ponadto, termin ten podyktowany został harmonogramem realizacji przedsięwzięcia, którego dochowanie jest jednym z warunków uzyskania przez Miasto dofinansowania ze środków UE.

DZP wykazała, że stawka podatkowa VAT, wskazana przez Miasto w SIWZ, została ustalona prawidłowo, wyłącznie na potrzeby obliczenia ceny w sposób, który zapewni porównywalność składanych ofert. DZP podniosła także, że zarzuty partnera prywatnego dotyczące niezgodności treści umowy z prawem są bezzasadne, bowiem Umowa PPP jest umową cywilnoprawną, której treść jest kształtowana zgodnie z zasadą swobody umów i powinna uwzględniać uzasadnione interesy Miasta.

KIO w całości podzieliła argumentację Miasta Poznań. Wyrok ten jest niezwykle ważny, bowiem umożliwi dalsze, efektywne prowadzenie postępowania i wyeliminuje na tym etapie ryzyko opóźnień, co jest istotne także w kontekście pozyskania i rozliczenia środków europejskich.

Bądź na bieżąco z DZP