Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Przełomowy wyrok w sprawie odmowy wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

19.04.2018

Przełomowy wyrok w sprawie odmowy wydania interpretacji z uwagi na podejrzenie zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego

Praktyka Podatkowa z sukcesem doradzała w sporze zawisłym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie dotyczącym odmowy wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z uwagi na podejrzenia zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego. Podejrzenie to organ wywiódł z samego faktu możliwości zastosowania niższej stawki podatku, bez weryfikacji czy w okolicznościach sprawy klauzula nie będzie mieć zastosowania z uwagi na inne okoliczności. Ponadto, stwierdził, iż opinia Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie takie opinie wydaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej) wydana trybie zwrócenia się uprawnionego organu o opinię dotyczącą możliwości odmowy wydania interpretacji prawa podatkowego (art. 14b par. 5c Ordynacji podatkowej), w zakresie elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli obejścia prawa podatkowego, jest wiążąca i nie ma możliwości innego rozstrzygnięcia sprawy niż zgodnie z tą opinią.

Z takim stanowiskiem, dominującym w praktyce organów, nie zgodził się WSA w Warszawie i w swoim wyroku wskazał, iż odmowa wydania interpretacji musi być uwarunkowana istnieniem „uzasadnionego przypuszczenia” zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego. „Uzasadnione przypuszczenie” to zdaniem Sądu takie, które oparte jest na obiektywnych racjach, popartych zbiorem argumentów, motywów lub pobudek, które wynikają z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. WSA przy tym podkreślił, że jeśli organ nie ma wystarczających danych/informacji do weryfikacji czy jego przypuszczenie jest uzasadnione, to jego obowiązkiem jest wezwanie strony do uzupełnienia/podania danych pozwalających na oceną możliwości zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego.

Ponadto, WSA zaakcentował, że ww. opinia Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie takie opinie wydaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej), nie jest wiążąca dla organu wydającego interpretację, tym bardziej nie jest wiążąca dla Sądu. Otrzymanie takiej opinii nie zwalnia zatem organu z samodzielnej oceny czy istnieje uzasadnione przypuszczenie zastosowania klauzuli, a tym samym odmowy wydania interpretacji.

Sprawę z ramienia DZP prowadzili Artur Nowak i Tomasz Leszczewski z naszej Praktyki Podatkowej, specjalizujący się m.in. w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych oraz postępowaniach karnoskarbowych.

 

 

Bądź na bieżąco z DZP