Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Wygrana przed NSA w sprawie dotyczącej podatku CIT

28.05.2019

Praktyka Podatkowa z sukcesem reprezentowała klienta w sporze zawisłym przez sądami administracyjnymi dotyczącym określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r. 

Wyrokiem z dnia 28 maja 2019 r. sygn. akt II FSK 575/18 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu od wyroku WSA w Warszawie, który był korzystny dla podatnika. Powyższy wyrok ostatecznie zakończył spór z organami administracji skarbowej, który trwał od połowy 2015 r. Efektem wygranej przed sądami administracyjnymi jest obowiązek zwrócenia przez organy podatnikowi uiszczonego podatku wraz z odsetkami.

Organy administracji skarbowej obydwu instancji zakwestionowały prawo podatnika do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez jednego z kontrahentów (zleceniobiorców). Organy stwierdziły, iż wystawca faktur nie mógł zrealizować usług na nich wskazanych, a tym samym mają to być nierzetelne dokumenty, które nie uprawniają podatnika do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikających z nich kwot. W konsekwencji organy administracji skarbowej określiły podatnikowi wysokość zaległości podatkowej, która została uregulowana wraz z odsetkami.

DZP reprezentując klienta wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który przychylając się do argumentacji pełnomocników wyrokiem z dnia 6 września 2017 r. sygn. III SA/Wa 2872/16 nie tylko uchylił decyzje organów obydwu instancji, ale umorzył postępowanie podatkowe. Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniósł Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Sprawę z ramienia DZP prowadzili Artur Nowak, Partner Współzarządzający Praktyką, i Paweł Suchocki, Tax Manager, z Praktyki Podatkowej.

Bądź na bieżąco z DZP