Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Koniec prawie 6-letniego sporu dotyczącego podatku CIT

02.07.2019

Autorzy:
Artur Nowak
Paweł Suchocki

Reprezentowaliśmy klienta w sporze z organami administracji skarbowej dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych, który trwał od końca 2013 r. i dotyczył zaległości podatkowej wraz z odsetkami w kwocie prawie 2 mln zł.

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywał usługi od kontrahenta, dzięki którym powiększał bazę klientów oraz zapewnioną miał obsługę logistyczną. Organy podatkowe w wyniku przeprowadzonego postępowania uznały jednak, iż poniesionych w związku z tymi usługami wydatków podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż istnieją wątpliwości, co do ich faktycznego zrealizowania. W konsekwencji organy administracji skarbowej określiły podatnikowi wysokość zaległości podatkowej, która została uregulowana wraz z odsetkami (łącznie prawie 2 mln zł).

W dniu 2 lipca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną sporządzoną przez pełnomocników Klienta z Praktyki podatkowej DZP i wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 1668/18), którym nie tylko uchylił zaskarżony wyrok WSA w Warszawie, ale jednocześnie rozstrzygnął sprawę uchylając decyzje organów obydwu instancji i umarzając postępowanie podatkowe.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ostateczny, kończy prawie 6 letni spór z organami administracji skarbowej i w jego wyniku podatnik odzyska nienależnie uiszczoną zaległość podatkową wraz z odsetkami.

Z ramienia DZP klienta reprezentowali Artur Nowak, Partner Współzarządzający Praktyką, i Paweł Suchocki, Tax Manager, z Praktyki Podatkowej.

Bądź na bieżąco z DZP