Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Krakowski Szybki Tramwaj - wygrana przed KIO

30.03.2020

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości odwołanie złożone przez jednego z uczestników postępowania prowadzonego przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie linii tramwajowej „Krakowski Szybki Tramwaj, etap IV” w Krakowie.

Partner prywatny zaskarżył treść SIWZ, w związku z naruszeniem przepisów PZP, ustawy o PPP oraz KC, m.in. przez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie zamawiającego, w tym przez treść postanowień umowy PPP w zakresie podziału niektórych ryzyk, statusu inwestora czy procedury zawierania transakcji zabezpieczających ryzyko zmiany stóp procentowych. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, reprezentowany przez mec. Marzenę Juśkiewicz oraz ekspertów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP – Michała Wojciechowskiego i Michała Przychodę, wniósł o oddalenie odwołania w całości.

Zamawiający wykazał, że przepisy prawa nie zostały naruszone. Kwestionowane postanowienia umowy PPP nie prowadzą do nadmiernego uprzywilejowania zamawiającego, w sposób należyty wyważają interesy stron. Przykładowo, z jednej strony umowa PPP zawiera szereg tzw. przypadków kompensacyjnych dla partnera prywatnego, a z drugiej przewiduje konkurencyjną procedurę zawierania transakcji zabezpieczających niezbędną dla strony publicznej w wieloletnim kontrakcie. „Trzeba także pamiętać, że umowa o PPP musi dzielić ryzyka w taki sposób, aby wynikające z niej zobowiązania zamawiającego nie zostały zaliczone do długu publicznego – dodał Michał Przychoda, Senior Associate w zespole partnerstwa publiczno-prywatnego DZP.

Izba podkreśliła, że argumentacja zawarta w odpowiedzi na odwołanie była wyczerpująca i w sposób klarowny i przekonujący uzasadniła stanowisko zamawiającego. 

Bądź na bieżąco z DZP