Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Sukces Praktyki Podatkowej w precedensowej sprawie dla banku

20.03.2024

Praktyka Podatkowa reprezentowała jeden z banków w sporze z organami podatkowymi dotyczącym wyboru opodatkowania odsetek od obligacji i pożyczek stawką 3% (w oparciu o przepisy art. 18-21 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw).

Regulacje, na które powoływał się klient DZP, adresowane są do polskich podmiotów pozyskujących kapitał na rynkach międzynarodowych w ramach różnorodnych struktur opartych o emisję obligacji i związanych z nimi pożyczek. Stanowiły one odpowiedź ustawodawcy na problem związany z brakiem możliwości identyfikacji podatników w zagranicznym obrocie regulowanym oraz istniejącymi w związku z tym trudnościami z prawidłowym wykonaniem obowiązków płatnika.  

Spór, przy którym doradzali Artur Nowak, Partner Współzarządzający Praktyką, Grzegorz Sprawka Tax Partner oraz Michalina Woźny Senior Tax Consultant, dotyczył możliwości wyboru przez bank zryczałtowanej formy opodatkowania odsetek od pożyczek wypłacanych na rzecz zagranicznej spółki powiązanej według stawki 3%.  Jego istotą było przesądzenie, czy wyboru opodatkowania odsetek stawką 3% można dokonać wyłącznie w stosunku do odsetek od pożyczki w rozumieniu cywilistycznym  (jak twierdziły organy) czy też (jak uważał bank) wybór ten jest możliwy również w odniesieniu do odsetek od pożyczki w rozumieniu szerokim, tj. przy każdej transakcji niezależnie od jej natury prawnej, w której dochodzi do przekazania kapitału w zamian za wynagrodzenie odsetkowe pod warunkiem, że pożyczka ta ma związek z emisją obligacji. WSA w Warszawie nie przychylił się jednak do argumentacji banku i wydał w I instancji niekorzystny wyrok.

20 lutego 2024 r. wskutek skargi kasacyjnej przygotowanej przez Praktykę Podatkową DZP Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok podzielając wielowątkową argumentację podatnika (sygn. II FSK 671/21). Decyzja ta ma niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla klienta, lecz również innych podatników, którzy w przeszłości korzystali ze struktur opartych o emisję obligacji i związanych z nią transakcji pożyczkowych.

Bądź na bieżąco z DZP