Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo konstytucyjne

Doradztwo regulacyjne, w tym doradztwo z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa Unii Europejskiej i legislacji świadczymy na rzecz przedsiębiorców, stowarzyszeń branżowych, izb gospodarczych oraz innych instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które potrzebują profesjonalnej i kompleksowej analizy prawnej aktów normatywnych i ich projektów, wzbogaconej o ocenę ich wpływu na funkcjonowanie gospodarki oraz skutków społecznych.

Oferujemy także usługi z zakresu monitoringu legislacyjnego (regulatory horizon scanning) polegającego na bieżącym śledzeniu prac legislacyjnych rządu, Sejmu i Senatu RP w celu jak najwcześniejszej identyfikacji i analizy tych spośród projektowanych przepisów, które dla naszych klientów mogą być źródłem ryzyka regulacyjnego lub nowych szans biznesowych.

Przygotowane przez nas analizy oraz bieżący monitoring procesu prawodawczego służą zmniejszeniu ryzyka związanego z częstymi zmianami prawa i ich negatywnym wpływem na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Prowadzimy również doradztwo dla organów władzy publicznej z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego gospodarczego. Doradzamy zwłaszcza w kontekście poprawy warunków prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, eksperckiej oceny jakości i efektywności poszczególnych rozwiązań prawnych, usprawnienia i poprawy jakości procesu stanowienia prawa oraz ograniczenia nadmiernych obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców.

W ramach specjalizacji oferujemy:

  • pomoc prawną w zakresie oceny zgodności aktów normatywnych oraz ich projektów z zasadami prawidłowej legislacji, z Konstytucją RP, prawem unijnym i prawem międzynarodowym,
  • pomoc w zakresie merytorycznego przygotowania dokumentów i stanowisk przedkładanych organom administracji publicznej w toku procesu legislacyjnego, w szczególności w ramach konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych, a także opracowywanie alternatywnych rozwiązań regulacyjnych, które proporcjonalnie godzą interes publiczny z interesem gospodarczym określonego sektora gospodarki,
  • opracowanie koncepcji nowych rozwiązań legislacyjnych, w tym także sporządzenie projektów aktów normatywnych i ich uzasadnień wraz z Oceną Skutków Regulacji,
  • analizę aktów normatywnych pod względem prawidłowości dokonanej Oceny Skutków Regulacji, w tym rzetelności i kompletności przeprowadzonej oceny skutków gospodarczych i społecznych projektowanych rozwiązań,
  • przygotowanie wniosków o kontrolę konstytucyjności prawa lub skarg konstytucyjnych oraz reprezentację w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, a także przygotowywanie skarg do Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia prawa Unii Europejskiej,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu bezprawia legislacyjnego,
  • prowadzenie monitoringu legislacyjnego - zarówno na poziomie rządowym i parlamentarnym (projekty ustaw i rozporządzeń), jak i samorządowym (prawo miejscowe), oraz informowanie o wszelkich zmianach prawa mogących godzić w interesy gospodarcze przedsiębiorców lub w inny sposób istotnie wpływać na prawne otoczenie prowadzonej przez nich działalności.

W naszym dorobku znajdują się analizy prawne i legislacyjne (Raporty regulacyjne) badające w sposób przekrojowy funkcjonowanie regulacji prawnych dotyczących całych sektorów gospodarki (np. gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym), barier prawnych w rozwoju poszczególnych grup społecznych (np. dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy), czy też funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (np. Raport regulacyjny dotyczący tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego).

Aktualnie, wspólnie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, realizujemy projekt mający na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (Wspólna sprawa).

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP