Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo konstytucyjne

Doradztwo regulacyjne, w tym doradztwo z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa Unii Europejskiej i legislacji świadczymy na rzecz przedsiębiorców, stowarzyszeń branżowych, izb gospodarczych oraz innych instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które potrzebują profesjonalnej i kompleksowej analizy prawnej aktów normatywnych i ich projektów, wzbogaconej o ocenę ich wpływu na funkcjonowanie gospodarki oraz skutków społecznych.

Oferujemy także usługi z zakresu monitoringu legislacyjnego (regulatory horizon scanning) polegającego na bieżącym śledzeniu prac legislacyjnych rządu, Sejmu i Senatu RP w celu jak najwcześniejszej identyfikacji i analizy tych spośród projektowanych przepisów, które dla naszych klientów mogą być źródłem ryzyka regulacyjnego lub nowych szans biznesowych.

Przygotowane przez nas analizy oraz bieżący monitoring procesu prawodawczego służą zmniejszeniu ryzyka związanego z częstymi zmianami prawa i ich negatywnym wpływem na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Prowadzimy również doradztwo dla organów władzy publicznej z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego gospodarczego. Doradzamy zwłaszcza w kontekście poprawy warunków prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, eksperckiej oceny jakości i efektywności poszczególnych rozwiązań prawnych, usprawnienia i poprawy jakości procesu stanowienia prawa oraz ograniczenia nadmiernych obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców.

W ramach specjalizacji oferujemy:

  • pomoc prawną w zakresie oceny zgodności aktów normatywnych oraz ich projektów z zasadami prawidłowej legislacji, z Konstytucją RP, prawem unijnym i prawem międzynarodowym,
  • pomoc w zakresie merytorycznego przygotowania dokumentów i stanowisk przedkładanych organom administracji publicznej w toku procesu legislacyjnego, w szczególności w ramach konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych, a także opracowywanie alternatywnych rozwiązań regulacyjnych, które proporcjonalnie godzą interes publiczny z interesem gospodarczym określonego sektora gospodarki,
  • opracowanie koncepcji nowych rozwiązań legislacyjnych, w tym także sporządzenie projektów aktów normatywnych i ich uzasadnień wraz z Oceną Skutków Regulacji,
  • analizę aktów normatywnych pod względem prawidłowości dokonanej Oceny Skutków Regulacji, w tym rzetelności i kompletności przeprowadzonej oceny skutków gospodarczych i społecznych projektowanych rozwiązań,
  • przygotowanie wniosków o kontrolę konstytucyjności prawa lub skarg konstytucyjnych oraz reprezentację w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, a także przygotowywanie skarg do Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia prawa Unii Europejskiej,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu bezprawia legislacyjnego,
  • prowadzenie monitoringu legislacyjnego - zarówno na poziomie rządowym i parlamentarnym (projekty ustaw i rozporządzeń), jak i samorządowym (prawo miejscowe), oraz informowanie o wszelkich zmianach prawa mogących godzić w interesy gospodarcze przedsiębiorców lub w inny sposób istotnie wpływać na prawne otoczenie prowadzonej przez nich działalności.

W naszym dorobku znajdują się analizy prawne i legislacyjne (Raporty regulacyjne) badające w sposób przekrojowy funkcjonowanie regulacji prawnych dotyczących całych sektorów gospodarki (np. gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym), barier prawnych w rozwoju poszczególnych grup społecznych (np. dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy), czy też funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (np. Raport regulacyjny dotyczący tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego).

Aktualnie, wspólnie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, realizujemy projekt mający na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (Wspólna sprawa).

artykuły powiązane

Mieliśmy zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego

17.06.2017 Chcieliśmy zadać kluczowe pytania dotyczące konstytucyjnej ochrony stabilności finansów jednostek samorządu terytorialnego. Zależało nam na merytorycznym rozpatrzeniu sprawy.

cały tekst

Nie zakładaliśmym że będziemy musieli wycofać nasze wnioski

07.03.2017 Stanowisko Sejmu RP otrzymaliśmy dopiero na dwa dni robocze przed rozprawą, a kluczowe dla sprawy stanowisko Rady Ministrów – popołudniem w przeddzień rozprawy.

cały tekst

Roli Trybunału Konstytucyjnego nie można powierzyć SN

07.02.2017 Sędziowie Sądu Najwyższego nie mają wystarczającej legitymacji do wejścia w rolę negatywnego ustawodawcy, ponieważ są wyłaniani bez udziału organu założycielskiego.

cały tekst

Sędziowie powinni częściej zaglądać do konstytucji

07.02.2017 Bez wątpienia system rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw wymaga od sędziów wyjścia poza ramy codziennej praktyki orzeczniczej, a niekiedy odwagi. Czy ten model zda egzamin?

cały tekst

Debata o reformie sądownictwa: Szansa czy zagrożenie

31.01.2017 Sędziów do KRS będą wybierali posłowie – zakłada projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości. Skutki tego będą opłakane zarówno dla sądów, jak i zwykłych obywateli – ripostują sędziowie.

cały tekst

Tomasz Zalasiński: To była trudna sprawa

24.01.2017 Rozmowa z dr. Tomaszem Zalasińskim, który prowadził przed Trybunałem Konstytucyjnym w imieniu związku pracodawców Transport i Logistyka Polska sprawę niekonstytucyjności ryczałtów.

cały tekst

Orzeczenie TK w sprawie tzw. "małej ustawy medialnej"

12.12.2016 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre przepisy tzw. "małej ustawy medialnej" są niezgodne z Konstytucją RP. Wnioskodawcę reprezentował dr Tomasz Zalasiński, uznany konstytucjonalista.

cały tekst

Ryczałt za nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym

23.11.2016 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis będący podstawą dokonywania rozliczeń w formie ryczałtu za nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym jest niezgodny z Konstytucją RP.

cały tekst

Powrót do regulacji z 1997 nie rodzi zagrożenia dla państwa

16.08.2016 Pozbawienie mocy niekonstytucyjnych przepisów po publikacji wyroku TK to tylko jeden ze skutków orzeczenia. Innym jest podważenie domniemania ich konstytucyjności.

cały tekst

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości - kontrowersyjne 10% opłaty

17.05.2016 Na pytania Redakcji dotyczące 10% opłaty w ustawie o wychowaniu w trzeźwości odpowiada dr hab. prof. UW, Radca Prawny, Partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka – Marcin Matczak.

cały tekst

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczne

22.04.2016 Werdykt, którego publikacji odmawia premier RP, nie został wydany przez pijanego szaleńca, lecz legalnie wybranych sędziów – pisze Marcin Matczak z kancelarii DZP.

cały tekst

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego dot. ustawy o TK

02.03.2016 W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego, na którym rozpatrywana będzie ustawa o zmianie ustawy o TK, Fundacja Batorego organizuje spotkanie z Zespołem Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.

cały tekst

Sukces DZP przed TK – wyrok w sprawie emerytur funkcjonariuszy Służby Celnej

03.03.2015 3 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pozostawanie funkcjonariuszy Służby Celnej poza zaopatrzeniowym systemem emerytalnym jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości.

cały tekst

Raport regulacyjny dot. pakietu onkologicznego i kolejkowego

02.03.2015 Raport regulacyjny w sprawie oceny konstytucyjności ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

cały tekst