Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Spór o klauzule oparte na WIBOR jeszcze potrwa

05.01.2023

Autorzy:
Maciej Orkusz

Zakończony właśnie  rok 2022 zostanie zapamiętany jako rok inflacji. Nieodczuwana w Polsce od niemal 30 lat dynamika wzrostu cen znalazła swoje odzwierciedlenie w konsekwentnym podnoszeniu podstawowych stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej oraz powiązanym z nim wzrostem oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym.

Niestety tendencje te przełożyły się na odczuwalny dla kredytobiorców wzrost rat kredytów hipotecznych, oprocentowanych w oparciu o wskaźnik WIBOR oraz pobieraną przez bank stałą marżę. Spowodowało to wzrost zainteresowania kredytobiorców prowadzeniem procesów sądowych, których celem jest doprowadzenie do usunięcia z umów postanowień odwołujących się do WIBOR bądź unieważnienia umów kredytu w całości.

Spłacać kredyt czy nie spłacać

W roku 2022 doszło do wszczęcia pierwszych postępowań sądowych w tym przedmiocie. W debacie publicznej głośnym echem odbiło się zwłaszcza rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Katowicach z 3 listopada 2022 roku, mocą którego sąd ten – na czas trwania procesu kredytobiorcy z bankiem – tymczasowo nakazał stronom rozliczanie kolejnych rat kredytu z pominięciem odsetek ustalanych w oparciu o wskaźnik WIBOR. W dniu 22 grudnia 2022 roku postanowienie to, wskutek zażalenia banku, zostało zmienione w ten sposób, że wniosek o zabezpieczenie oddalono. Tym samym inicjujący postępowanie kredytobiorca zobligowany będzie nadal spłacać kredyt zgodnie z treścią umowy, oczekując na wyrok, który zapadnie po przeprowadzeniu pełnego procesu sądowego. W mediach pojawiły się niedawno informacje o kolejnym postanowieniu w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy przeciwko bankowi w sprawie dotyczącej stosowania klauzul oprocentowania opartych o wskaźnik WIBOR.

Należy więc spodziewać się, że rok 2023 będzie czasem „zawiązania się” sporów między kredytobiorcami „złotówkowymi” a bankami. Wówczas można będzie stwierdzić, co jest przedmiotem sporu między stronami. Na podstawie pierwszych doświadczeń sądowych, jakich nabrałem, reprezentując bank w tego typu sprawach, mogę pokusić się o przedstawienie wstępnych rozważań na temat możliwych zagadnień spornych.

Należy więc spodziewać się, że rok 2023 będzie czasem „zawiązania się” sporów między kredytobiorcami „złotówkowymi” a bankami. Wówczas można będzie stwierdzić, co jest przedmiotem sporu między stronami. Na podstawie pierwszych doświadczeń sądowych, jakich nabrałem, reprezentując bank w tego typu sprawach, mogę pokusić się o przedstawienie wstępnych rozważań na temat możliwych zagadnień spornych.

Spór dotyczący treści umowy

Mając na względzie skalę problemu wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych, nie sposób uniknąć porównań „spraw WIBOR” ze sprawami dotyczącymi kredytów „frankowych”.

Zarówno bowiem w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych kursem waluty obcej, jak i w sprawach dotyczących kredytów złotówkowych z oprocentowaniem zmiennym zależnym od wysokości stopy WIBOR, stroną powodową są lub będą w przeważającej liczbie przypadków konsumenci. Status konsumenta pozwala na uzyskanie poszerzonej względem przedsiębiorcy ochrony, przyznanej m.in. przez przepisy o niedozwolonych postanowieniach umownych, implementujące dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Przepisy te pozwalają konsumentom na kwestionowanie treści nieuzgodnionych indywidualnie postanowień umowy, które w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszają interes konsumenta.

(...)

---

Cały artykuł Macieja Orkusza, Partnera z Praktyki Postępowań Spornych, jest dostępny w serwisie prawo.pl.

Bądź na bieżąco z DZP