Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 1

18.10.2016

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Dzięki zmianom wprowadzonym nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca tego roku, zamawiający uzyskał daleko idące uprawnienie do kształtowania warunków udziału w danym postępowaniu.

Jedna z istotnych zmian wprowadzonych na podstawie ustawy z 22 czerwca 2016 r. nowelizującej Prawo zamówień publicznych (PZP) dotyczy przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Dotychczasowe rozwiązanie przewidujące obowiązek wykluczenia w przypadkach wskazanych w ustawie zostało zastąpione przez podział na przesłanki obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP) i fakultatywne (art. 24 ust. 5 pkt 1-8 PZP). Zamawiający ma obowiązek weryfikacji wystąpienia tych pierwszych. Zastosowanie przesłanek fakultatywnych (wszystkich lub wybranych) będzie natomiast uzależnione od wyboru i decyzji zamawiającego odzwierciedlonej w ogłoszeniu o zamówieniu. Ustawodawca przewidział również - w odniesieniu do większości przesłanek wymienionych w obu wyżej wymienionych grupach - mechanizm tzw. samooczyszczenia (ang. self-cleaning). Po przeprowadzeniu określonych działań w ramach self – cleaning, wykonawca, pod pewnymi warunkami, może zostać dopuszczony do udziału w postępowaniu pomimo wcześniejszego zmaterializowania się w jego przypadku danej przesłanki wykluczenia.

Korzystanie z fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga od zamawiającego indywidualnego podejścia. Przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca tego roku, w istotny sposób zmieniają podejście do tego zagadnienia. Zamiast - jak dotychczas - obowiązku wykluczenia wykonawcy w przypadkach opisanych wprost przez prawo, to zamawiający uzyskuje daleko idące uprawnienie do kształtowania warunków udziału w danym postępowaniu.
Korzystanie z opisanych prawem możliwości powinno być jednak zawsze proporcjonalne.
Przyznając swobodę doboru środków zamawiającemu, nałożono na niego równocześnie obowiązek analizy tego, czy w danym postępowaniu zastosowane środki nie okażą się nadmiernie uciążliwe dla wykonawców i czy faktycznie są konieczne dlaosiągnięcia założonego przez zamawiającego celu.

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 18 października 2016

Bądź na bieżąco z DZP