Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Już dziś można zmieniać umowy zgodnie z dyrektywami

01.12.2015

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

Chociaż dyrektywy dotyczące zamówień publicznych nie zostały jeszcze implementowane do polskiego porządku prawnego, w pewnym zakresie można je stosować.

W jakich sytuacjach zamawiający może zmienić umowę z wykonawcą? Wydaje się, że przepisy polskiej ustawy – Prawo zamówień publicznych nie dają w tym zakresie dużych możliwości.

Najważniejsze przepisy dotyczące tej kwestii to art. 140 i 144 prawa zamówień publicznych. Pierwszy mówi m.in. o tym, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Z kolei art. 144 PZP wskazuje, że zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy, chyba że przesłanki takich zmian zostaną z góry jasno przewidziane.

Co to za zmiany nieistotne, które można wprowadzić?

Właśnie z interpretacją tego pojęcia mają najwięcej problemów instytucje stosujące ustawę. Pewną pomocą służy tu orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wskazuje on m.in., że zmiany istotne to takie, które, gdyby były znane od początku postępowania, to mogłyby wpłynąć na przebieg całej procedury, czyli m.in. na wyłonienie wykonawcy. Jednak i ta wskazówka zostawia duże pole do interpretacji. Zdarzają się tak absurdalne interpretacje, że niemal każda zmiana mogłaby wpłynąć na przebieg procedury.

Pełna treść wywiadu Katarzyny Borowskiej z Wojciechem Hartungiem dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 1 grudnia 2015

Bądź na bieżąco z DZP