Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 3

15.09.2015

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi weszła w życie 15 sierpnia 2015 r., ale większość zmienionych przepisów stosuje się również do postępowań wszczętych wcześniej i pozostających w toku.

W dwóch kolejnych częściach cyklu analizie poddane zostaną rozwiązania intertemporalne przyjęte w ustawie nowelizującej. Zostały one zawarte w art. 2 ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako „ustawa nowelizująca"), gdzie jako zasadę przyjęto tzw. natychmiastowy skutek ustawy nowej. Oznacza to, że większość przepisów prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako „ppsa") w znowelizowanym brzmieniu znajduje zastosowanie również do postępowań wszczętych przed 15 sierpnia 2015 r. i pozostających w tej dacie w toku.

Kiedy stare przepisy

Odstępstwa od powyższej reguły dotyczą zmienianych ustawą nowelizującą przepisów: art. 3 § 2, art. 33, art. 52 § 3, art. 54, art. 57 i 57a, art. 134 § 1, art. 149, art. 173 § 1, art. 176–177, art. 181–182, art. 197 § 2, art. 254 § 1 oraz art. 260 ppsa. Te bowiem normy w nowym (nadanym ustawą nowelizującą) brzmieniu stosujemy wyłącznie do postępowań wszczynanych od 15 sierpnia 2015 r. Przy czym warto przypomnieć, że dniem wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego jest dzień wniesienia skargi za pośrednictwem organu (chyba że przepis szczególny przewiduje złożenie skargi bezpośrednio w sądzie).

Oznacza to, że w postępowaniach przed sądem administracyjnym wszczętych przed 15 sierpnia 2015 r. i pozostających w tej dacie w toku nadal stosujemy przepisy: art. 3 § 2, art. 33, art. 52 § 3, art. 54, art. 57 i 57a, art. 134 § 1, art. 149, art. 173 § 1, art. 176–177, art. 181–182, art. 197 § 2, art. 254 § 1 oraz art. 260 ppsa w ich dotychczasowym brzmieniu. Dotyczy to również sytuacji, w których braki – formalne lub fiskalne – skargi są uzupełniane już po 15 sierpnia 2015 r., względnie skarga została nieprawomocnie odrzucona, po czym doszło do uchylenia takiego rozstrzygnięcia w toku procedury odwoławczej. Również bowiem w tych przypadkach wszczęcie  postępowania sądowoadministracyjnego datuje się przed 15 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie należy pamiętać, że w art. 2 ustawy nowelizującej mowa jest wyraźnie o „postępowaniu" (w danej sprawie) jako całości, a nie o postępowaniach incydentalnych (wpadkowych). Nie sposób bowiem nadawać jednemu i temu samemu pojęciu „postępowanie" użytemu w art. 2 ustawy nowelizującej dwóch odmiennych znaczeń (tj. raz rozumieć ten termin jako postępowanie główne, a innym razem jako postępowanie incydentalne), gdyż byłoby to ewidentnie sprzeczne z podstawowymi regułami wykładni prawa, w myśl których nie można temu samemu terminowi użytemu w danym akcie prawnym (jednostce redakcyjnej tego aktu) nadawać różnych znaczeń.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 15 września 2015

Bądź na bieżąco z DZP