Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów

28.07.2017

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Punktem wyjścia do rozważań na temat wyroku\ w sprawie C-387/14 powinno byç przypomnienie, że Trybunał interpretował zapisy nieobowiązującej już dzisiaj dyrektywy 2004/18/WE. Stwierdził wprost, że zgodnie z jej art. 51 w związku z art. 2 nie jest dopuszczalna sytuacja, w której wykonawca po upływie terminu składania wniosków/ofert przekazuje zamawiającemu, w celu wykazania, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, dokumenty, których nie zawierał jego wniosek/oferta, takie jak referencje dotyczące podmiotu trzeciego oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji zamówienia.

Pełna treśc artykułu dostępna jest w załączonym PDF. 

Źródło: Zamówienia Publiczne - Doradca, 7/2017

Bądź na bieżąco z DZP