Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ochrona danych w telekomunikacji

05.12.2014

Autorzy:
Tadeusz Piątek

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. C-293/12 i C-594/12 (sprawy połączone)

Stwierdza się nieważność dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE.

Przedmiotem postępowania były wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), złożone przez High Court z Irlandii oraz Verfassungsgerichtshof z Austrii na tle: i) skargi Digital Rights Ireland Ltd, w której zakwestionowano zgodność z prawem przepisów krajowych dotyczących zatrzymywania danych związanych z łącznością elektroniczną, oraz ii) skarg rządu krajowego Karyntii (Kaernten) oraz kilkunastu tysięcy osób dotyczących zgodności z kartą przepisów dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (dalej: dyrektywa) w zakresie, w jakim pozwala ona na masowe gromadzenie przez długi czas różnych rodzajów danych dotyczących nieograniczonej ilości osób.

Źródło: Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 8 (3)/2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP