Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wiążące informacje podatkowe

01.07.2013

Autorzy:
Artur Nowak

W ostatnim czasie opublikowane zostały założenia rządowego projektu zmian w Ordynacji podatkowej. Jedna z wielu planowanych zmian bezpośrednio będzie dotyczyć samorządów jako zamawiających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Według planowanej regulacji, zamawiający uzyskają uprawnienie do występowania z wnioskami o wydanie wiążących interpretacji przepisów prawa podatkowego. Będzie ono jednak ograniczone zakresowo do przepisów podatkowych mających wpływ na sposób obliczenia ceny zamówienia publicznego. Jak wynika z założeń projektu, propozycja nowej regulacji jest konsekwencją uchwały Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r. (sygn. akt II CZP 52/11), w której zostało stwierdzone, iż określenie w ofercie ceny brutto, z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług, stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brakuje ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki. Uchwała ta wywołała duży oddźwięk, potwierdzała bowiem obowiązek badania przez zamawiających prawidłowości wskazanej w ofercie stawki podatku VAT. Planowana regulacja ma zatem pomóc zamawiającym w przygotowaniu się do procesu zamówieniowego poprzez zapewnienie w ten sposób stosowania reguł konkurencji i jednolitego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. W tej
chwili, wobec braku projektu konkretnych rozwiązań normatywnych, trudno dokonać pełnej oceny planowanej regulacji. Niemniej jednak, w przypadku skorzystania przez zamawiającego z trybu interpretacji, bez wątpienia wydłużeniu ulegnie proces przygotowania postępowania o zamówienie publiczne. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, procedura wydania interpretacji trwa trzy miesiące. Z praktycznego punktu widzenia powinna ona poprzedzać ogłoszenie zamówienia, a opis przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym spornej stawki – być odzwierciedleniem stanu faktycznego, wskazanego we wniosku zamawiającego o wydanie interpretacji. Wydaje się też, że planowane rozwiązania normatywne powinny przewidywać, iż wydana dla zamawiającego interpretacja powinna chronić również wykonawcę, który został wybrany do realizacji danego zamówienia. W każdym razie trzeba z uwagą śledzić proces legislacyjny w omawianym zakresie, tak by przyjęte rozwiązania
stanowiły rzeczywistą pomoc dla zamawiających, a nie źródło nowych problemów.

Źródło: Przegląd Komunalny, 6/2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP