Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zwrot akcyzy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobu nieakcyzowego zawierającego alkohol

11.09.2012

Autorzy:
Artur Nowak

Zwrot akcyzy zapłaconej od alkoholu etylowego użytego do produkcji i zawartego w gotowym wyrobie powinien być dokonany także wówczas, gdy towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy nie jest wyrobem akcyzowym, ale zawiera w sobie wyrób akcyzowy (alkohol).

Sprawa miała następujący przebieg: Podatnik produkował kosmetyk do pielęgnacji jamy ustnej zawierający alkohol. W związku z użyciem alkoholu etylowego do produkcji płacił z tego tytułu podatek akcyzowy. Kosmetyk nie stanowił wyrobu akcyzowego z uwagi na zaklasyfi kowanie go do kodu CN 3306 90 00. Wyrobem akcyzowym był jednak alkohol etylowy zawarty w kosmetyku (CN 2207 i 2208). Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy wyprodukowanego kosmetyku. Następnie złożył wniosek o zwrot akcyzy w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym2) – dalej u.p.a. z 2004 r., od alkoholu użytego do produkcji kosmetyku i w nim zawartego. Zgodnie z tym przepisem podmiotowi, który dostarczył wyroby akcyzowe zharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy. Wnioskodawca spełnił wszystkie warunki formalne niezbędne dla otrzymania zwrotu, w tym w szczególności przedstawił dowód zapłaty akcyzy przez odbiorcę na terytorium kraju dostawy. Organy celne obu instancji odmówiły zwrotu akcyzy, stwierdzając, iż kosmetyk do higieny jamy ustnej nie jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym, a zatem nie została dokonana wewnątrzwspólnotowa dostawa wyrobu akcyzowego. Z tego powodu w ocenie organów podatkowych nie został spełniony podstawowy warunek zwrotu akcyzy określony w art. 60 ust. 1 u.p.a. z 2004 r. Zdaniem organów podatkowych w analizowanej sprawie doszło do zużycia wyrobu akcyzowego do produkcji wyrobu nieakcyzowego, a dla uzyskania zwrotu akcyzy niezbędna jest tożsamość towaru, od którego zapłacono akcyzę, i tego, który jest następnie przedmiotem dostawy 1) Wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 lutego 2012 r., III SA/Łd 34/12, oraz wyrok NSA z dnia 30 listopada 2011 r., I GSK 798/10, treść wyroków dostępna w Vademecum Doradcy Podatkowego. 2) Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm. Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) – dalej u.p.a. z 2008 r. wewnątrzwspólnotowej. Zdaniem organów podatkowych przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej w tej sprawie nie był alkohol etylowy (od którego zapłacono akcyzę), tylko wyrób nieakcyzowy – kosmetyk do higieny jamy ustnej.

Źródło: Przeglad Podatkowy, 9/2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP