Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przejściowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach procesu łączenia spółek nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych1)

30.06.2012

Autorzy:
Artur Nowak

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach procesu łączenia spółek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – dalej u.p.c.c., jeżeli towarzyszy mu obniżenie tego kapitału do pierwotnej wysokości.

Sprawa miała następujący przebieg: Spółka A (spółka córka) dokonała połączenia ze spółką B (spółka matka) będącą jedynym udziałowcem spółki A. Proces połączenia odbył się w następujący sposób (tzw. połączenie przez przejęcie): • dotychczasowi akcjonariusze spółki B objęli udziały w spółce A jako ekwiwalent ich dotychczasowych akcji; • w wyniku przejęcia majątku spółki przejmowanej (B) spółka A nabyła udziały własne; • następnie dokonano obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez umorzenie udziałów własnych, co wynikało z brzmienia art. 2003) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych4) – dalej k.s.h., zgodnie z którym spółka nie może nabywać/ posiadać udziałów własnych. W wyniku powyżej wymienionych czynności restrukturyzacyjnych spółka córka przejęła spółkę matkę. Przedstawiony sposób połączenia przez przejęcie, tj. podwyższenie, a następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki A, był podyktowany wymogami określonymi w kodeksie spółek handlowych (wspomniany powyżej art. 200 k.s.h.). Połączenie nie miało na celu zasilenia spółki przejmującej dodatkowym kapitałem. Obniżenie kapitału zostało przegłosowane w uchwale „połączeniowej”. Ustalono, że uchwała o obniżeniu kapitału wejdzie w życie po zarejestrowaniu połączenia spółek. Połączenie spółek zostało zarejestrowane.

Źródło: Przegląd Podatkowy, 7/2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP