Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Definicja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

28.03.2012

Autorzy:
Katarzyna Kuźma

Definicja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wprowadzona do ustawy o odpadach przez nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Poniższy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na niektóre z nich.

Zgodnie z5art. 3 ust. 3 pkt 15c ustawy o odpadach regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych to zakład zagospodarowania odpadów o5mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

  • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
  • przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,
  • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Źródło: Przemysł Zarządzanie Środowisko, 01-03/2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP