Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kiedy strata w środkach trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu?

05.12.2011

Autorzy:
Paweł Suchocki

Zakwalifikowanie likwidacji środka trwałego jako straty w świetle przepisu art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od osób prawnych (u.p.d.o.p.) musi wiązać się z fizycznym unicestwieniem tego środka trwałego – tak postanowił Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 14 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 123/10. Tym samym NSA w sposób bezpośredni potwierdził, iż pojęcie straty na gruncie u.p.d.o.p. musi być odczytywane wyłącznie literalnie.

Istotę sporu pomiędzy podatnikiem a Ministrem Finansów, który odpowiedział na wniosek o indywidualną interpretację prawa podatkowego, stanowiła kwestia ustalenia, czy nieumorzona wartość zaliczonych do inwestycji w obcym środku trwałym nakładów stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki. Przy czym w przedstawionym stanie faktycznym poniesione nakłady wynikały z poniesionych wydatków na dostosowanie wynajmowanych pomieszczeń do potrzeb prowadzonej działalności. Dopiero NSA udzielił ostatecznej odpowiedzi na pytanie czy rozwiązanie łączącej strony umowy przed pełnym zamortyzowaniem inwestycji w obcym środku trwałym jest tożsame z likwidacją tego środka trwałego i pozwala na zakwalifikowanie jako straty amortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym. NSA w wydanym wyroku podkreślił, iż w rozpoznawanym stanie faktycznym środek trwały w postaci lokalu użytkowego nie został zlikwidowany, a wręcz przeciwnie został zaadaptowany na potrzeby prowadzonej w nim działalności gospodarczej (poniesiono nakłady w obcym środku trwałym). Tylko likwidacja środka trwałego w sytuacji wskazanej w omawianym przepisie powoduje stratę. Znaczenie użytego przez normodawcę w art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. słowa "strata" może być odczytane wyłącznie literalnie. Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu nie oznacza likwidacji przedmiotu najmu, bowiem lokal ten nie utracił przydatności jako lokal użytkowy, nadający się do wynajęcia, lokal ten nadal istnieje i nie jest to jednoznaczne ze stratą.

Źródło: www.taxfin.pl, 5 grudnia 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP