Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jakie są zasady wydawania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

26.10.2011

Autorzy:
Paweł Suchocki

Przed wydaniem zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach organy ustalają, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 lutego 2011 r. o sygn. I SA/Wa 1308/10 stwierdził, iż przepisy Ordynacji podatkowej są jednoznaczne i nie pozostawiają żadnych wątpliwości, iż organ wydając zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bazuje na aktualnych informacjach i nie może upatrywać przesłanki do odmowy wydania zaświadczenia w przyszłych wynikach toczącego się dwuinstancyjnego postępowania.

WSA zwrócił w uzasadnieniu wyroku uwagę, iż postępowanie związane z wydaniem zaświadczenia jest postępowaniem uproszczonym i w znacznej mierze odformalizowanym, co znajduje wyraz w tym, że wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach polega na potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego na podstawie prowadzonych przez organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Co jednak najistotniejsze, nie jest to postępowanie, w ramach którego dokonuje się rozstrzygnięć o zaleganiu lub nie w podatkach. Zaświadczenie wydane w tym trybie jedynie potwierdza to, co wynika z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji, zapisów, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego dyspozycji.

Wartą podkreślenia i niezmiernie istotną kwestią jest to, iż organy przed wydaniem zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach ustalają, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone, a nie ma możliwości zakończenia go przed upływem terminu 7 dni przewidzianego do wydania zaświadczenia, organ podatkowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, jest jednak zobowiązany do podania w tym zaświadczeniu informacji o prowadzonym postępowaniu i to bez względu na to, czy podatnik domagał się takiej informacji, czy nie.

Źródło: www.skarbiec.biz, 26 października 2011

Bądź na bieżąco z DZP