Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Refakturowanie ubezpieczenia przez leasingodawcę

24.12.2010

Autorzy:
Grzegorz Sprawka

W dniu 8 listopada 2010 r. NSA podjął uchwałę w składzie 7 sędziów dotyczącą zasad refakturowania kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez leasingodawcę (sygn. akt I FPS 3/10).

NSA odpowiadając na przedstawione mu pytanie prawne orzekł, iż w świetle art. 29 ust. 1 ustawy o vat, podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. W praktyce oznacza to, iż ubezpieczenie powinno być opodatkowane stawką vat 22% (od nowego roku 23%). W uzasadnieniu swojego orzeczenia NSA, szeroko cytując orzecznictwo ETS, stwierdził, Że świadczenia usług ubezpieczenia jest pomocnicze w stosunku do umowy leasingu, a zatem powinno być opodatkowane ta samą stawką VAT. Z powyższego twierdzenia nsa można wysnuć wniosek, iż zasada ta dotyczyć powinna świadczenia ubezpieczenia w ramach wszelkich umów leasingu niezależnie od konkretnego stanu faktycznego. Wydaje się jednak, Że zarówno brzmienie samej uchwały, jak też orzecznictwo ETS, nie potwierdzają tej tezy. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, iż uchwała NSA została wydana w związku z pytaniem zadanym przez skład orzekający w konkretnej sprawie. Tym samym miała na celu rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości w konkretnej sprawie. Po drugie wydaje się, Że treść zadanego pytania wskazuje, iż celem uchwały było ustalenie zasad ustalania podstawy Opodatkowania w przypadku, gdy już stwierdzono, że świadczenie leasingu i ubezpieczenia w danym przypadku stanowią jedną usługę złożoną.

Źródło: www.taxfin.pl, 24 grudnia 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP