Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Nowelizacja ustawy o zapewnieniu rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów

12.09.2023

Autorzy:

Paweł Rudolf
Piotr Orczykowski
Tomasz Jabłoński
Dr Joanna Róg-Dyrda

Praktyka:

Rynki Kapitałowe i Instytucje Finansowe

Specjalizacje:

Rynki kapitałowe

Nowelizacjia ustawy o zapewnieniu rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów

29 sierpnia 2023 r. opublikowano ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Dla podmiotów działających na rynku finansowym oznacza to konieczność dostosowania się do zmienionych przepisów.

Przedstawiamy kalendarium wybranych zmian

Wszystkie podmioty działające na rynku finansowym

Od 29 września 2023

 • Możliwe będzie zgłoszenie KNF chęci zawarcia układu (w ramach postępowania administracyjnego lub przed wszczęciem postępowania w przedmiocie nałożenia sankcji), co może pozwolić na obniżenie lub uniknięcie sankcji.
 • Informacje o interakcjach z KNF nie mogą być wykorzystane w celu wywołania przekonania,
  że produkty lub usługi oferowane przez dany podmiot są wolne od ryzyka albo poziom ryzyka jest znacząco niższy, lub że Komisja gwarantuje wywiązanie się danego podmiotu z zobowiązań z tego tytułu.

TFI, fundusze inwestycyjne i zarządzający ASI

Do 29 września 2023

 • Fundusze działające dotychczas jako fundusze sekurytyzacyjne, powinny zmienić nazwę na fundusze wierzytelności i dostosować dokumentację do tej zmiany.

Do 29 października 2023

 • Zarządzający ASI mają obowiązek poinformowania na swoich stronach internetowych inwestorów zarządzanych ASI, o zmianach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych przez klientów detalicznych oraz o nowych ograniczeniach dotyczących ASI.

Do 29 marca 2024

 • Fundusze portfelowe są zobowiązane dostosować swoje statuty do zmian ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadzonych nowelizacją.

Spółki publiczne i emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na GPW lub wprowadzonych do ASO

Od 29 września 2023

 • Zawiadomienia dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych muszą zawierać kod LEI emitenta, a w wersji składanej do KNF dodatkowo więcej informacji identyfikujących zawiadamiającego (np. w przypadku osób fizycznych numer PESEL).
 • KNF będzie mogła uzyskać informacje na temat wykonywania przez spółki publiczne obowiązków dotyczących polityki wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach, a także nakazać spółkom publicznym zaprzestania naruszeń dotyczących polityki wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach. W przypadku naruszenia przepisów KNF zyska przede wszystkim uprawnienie do nałożenia na spółkę publiczną kary pieniężnej w wysokości do 1 mln zł.

Sektor usług płatniczych

Od 29 września 2023

 • Wydawcy instrumentu płatniczego oraz pieniądza elektronicznego, którzy świadczą usługi płatnicze na terytorium RP w ramach działalności transgranicznej, przez oddział lub za pośrednictwem agenta, będą zobowiązani do przykazywania informacji kwartalnych do NBP.
 • Właściciele lub posiadacze bankomatu lub wpłatomatu, niebędący wydawcami instrumentów płatniczych, będą zobowiązani do składania kwartalnych sprawozdań do NBP.
  Obowiązek raportowania do NBP w cyklach półrocznych obejmie dostawców prowadzących rachunek płatniczy, dostawców świadczących usługę inicjowania transakcji płatniczej, dostawców świadczących usługę dostępu do informacji o rachunku. Co istotne, obowiązki te obejmują także dostawców świadczących usługi płatnicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działalności transgranicznej, przez oddział lub za pośrednictwem agenta.
 • Częstotliwość informowania nadzoru przez dostawców usług płatniczych o oszustwach związanych z wykonywanymi usługami płatniczymi zwiększona została z rocznej na półroczną.
 • KNF będzie uprawniona do kontroli działalności i sytuacji finansowej oddziałów unijnych instytucji pieniądza elektronicznego oraz ich agentów wykonujących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z właściwymi organami nadzorczymi macierzystego państwa członkowskiego tych oddziałów.

Usługi maklerskie

Do 29 września 2024

 • Firmy inwestycyjne muszą dostosować system kontroli wewnętrznej. Oznacza to konieczność ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania systemu kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do agentów firmy inwestycyjnej, na który składają się: mechanizmy kontroli wewnętrznej; funkcja zgodności z przepisami oraz audyt wewnętrzny.

Do 29 marca 2024

 • Bank posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej ma obowiązek złożyć do KNF wniosek o wyrażenie zgody na zmianę statutu celem dostosowania do zmian wprowadzonych nowelizacją.

Pełna treść alertu dostępna jest również w załączonym pliku PDF.

 

Bądź na bieżąco z DZP