Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Trwają prace nad projektem ust. o jawności życia publicznego

30.10.2017

Autorzy:

Dr Anna Partyka-Opiela
Dr Anna Hlebicka-Józefowicz

Specjalizacje:

Compliance

Trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. Ustawa zobowiąże i określi warunki dotyczące wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Oznacza to konieczność weryfikacji pod jej kątem istniejących w Spółce systemów compliance. Ustawa obejmie również ochroną prokuratorską tzw. sygnalistów, czyli osoby informujące organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ich pracodawców lub kontrahentów.

Projekt został dopiero skierowany do konsultacji publicznych, jednak spodziewamy się szybkiego przebiegu dalszych prac legislacyjnych.

Ustawa ma wejść w życie jeszcze w 2017 r.

Z punktu widzenia prowadzenia biznesu projektowane zmiany oznaczają konieczność:

  • wdrożenia lub dostosowania posiadanych wewnętrznych rozwiązań antykorupcyjnych do nowych wymogów, w szczególności ich praktycznego zastosowania oraz efektywności - format procedur i innych wewnętrznych regulacji antykorupcyjnych powinien być dostosowany do metodologii i zakresu kontroli przeprowadzanej przez CBA,
  • weryfikacji lub wprowadzenia odpowiednich procesów audytu i kontrolingu wdrożonych procedury, w tym odpowiedniego systemu dokumentowania wdrożonych środków,
  • weryfikacji obowiązujących kontraktów oraz wzorców umów pod kątem ich zgodności z wymogami nowej regulacji (w szczególności weryfikacji zgodności klauzul antykorupcyjnych z przepisami ustawy),
  • wprowadzenia rozwiązań umożliwiających okresowe przeglądy stosowania procedur antykorupcyjnych – na wypadek zarzutu ich nieskuteczności lub pozorności, w tym także powołanie kolegialnych organów do ich stosowania typu komitety compliance/rady zgodności,
  • weryfikacji zasad działania pod kątem regulacji odnoszącej się do konfliktu interesu dotyczącego osób pełniących funkcje publiczne,
  • przygotowania organizacji oraz pracowników do potencjalnej kontroli CBA (symulacja kontroli),
  • wprowadzenia systemu wewnętrznego informowania o nieprawidłowościach przez pracowników, współpracowników i kontrahentów (whistleblowing system),
  • wprowadzenia systemu weryfikacji kontrahentów pod kątem ich wiarygodności i rzetelności,
  • wprowadzenia systemu regularnych szkoleń dla pracowników i współpracowników wraz z opcja testu wiedzy (tradycyjnych lub on-line),
  • ustalenia właściwych standardów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Szczegółowe informacje na temat nowych obowiązków przedstawiamy w załączonym alercie.

Bądź na bieżąco z DZP