Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Prawnicy Praktyki Postępowań Spornych - Paweł Lewandowski (szef zespołu), Paweł Paradowski, Hanna Gajewska-Kraczkowska i Łukasz Wojdalski, zakończyli z powodzeniem trwające ponad 6 lat postępowanie o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydanego w sprawie pomiędzy Taifun Real sp. z o.o. a Exatel SA.

24 lutego Sąd Najwyższy wyrokiem (I CSK 173/15) oddalił skargę kasacyjną Exatel SA od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, co ostatecznie skutkuje uchyleniem wspomnianego wyroku Sądu Arbitrażowego.

Sprawa, w której zasadniczym precedensowym zagadnieniem była kwestia związania sądu polubownego wcześniejszym wyrokiem takiego sądu, trzykrotnie stawała na forum Sądu Najwyższego. Wyroki te, a w istocie wyrażona przez Sąd Najwyższy teza, że sądy arbitrażowe są związane wcześniejszymi prejudycjalnymi orzeczeniami sądów arbitrażowych - tak jak ma to miejsce w przypadku sądów państwowych, stanowią nie tylko bardzo znaczący sukces naszego zespołu, ale stały się także kamieniem milowym w zakresie rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce.

Temat ten był także wielokrotnie podejmowany w czasie konferencji i był przedmiotem licznych publikacji, m.in. w czasie konferencji "Postępowanie arbitrażowe" 6 listopada 2014 r. - http://www.sakig.pl/pl/aktualnosci/konferencja-postepowanie-arbitrazowe oraz w Biuletynie arbitrażowym nr 23 z kwietnia 2015 r. "Konferencja Postępowania arbitrażowe" - http://www.sakig.pl/pl/o-sadzie/publikacje-sadu-arbitrazowego/biuletyn-arbitrazowy.

Wyrok Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) - http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia1/i%20csk%20416-11-1.pdf

Bądź na bieżąco z DZP