Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Skargi na decyzje Komisji weryfikacyjnej: przed sądem tylko uczestnicy, którzy się zgłoszą

08.01.2020

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko DZP, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym ze skargi na decyzję Komisji weryfikacyjnej do spraw nieruchomości warszawskich krąg uczestników wyznacza art. 33 § 1a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a nie – ogólny – przepis art. 33 § 1 tej ustawy.

Jak podał bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w uzyskanych przez Praktykę Nieruchomości trzech postanowieniach z 8 i 26 listopada 2019 r. (I OZ 1038/19, I OZ 1102/19 oraz I OZ 1125/19), art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, jest przepisem szczególnym, o którym mowa w art. 33 § 1a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ten ostatni przepis obejmuje natomiast wszystkie sytuacje, w których strony na etapie postępowania administracyjnego są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w trybie publicznym, bez względu na to, czy taki tryb doręczeń jest obowiązkiem, czy tylko uprawnieniem organu, z którego organ w konkretnej sprawie korzysta.

Z powyższych rozstrzygnięć wynikają dwie podstawowe konsekwencje procesowe w sprawach ze skarg na decyzje Komisji weryfikacyjnej do spraw nieruchomości warszawskich.

Po pierwsze, strony postępowania przed Komisją weryfikacyjną do spraw nieruchomości warszawskich, które nie wniosły skargi do sądu administracyjnego, a wynik postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego, stają się uczestnikami tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złożą wniosek o przystąpienie do postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 54 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komisja weryfikacyjna powinna zawiadomić o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę przez obwieszczenie w siedzibie tego organu oraz na jego stronie internetowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w Warszawie (gdzie znajduje się siedziba Komisji weryfikacyjnej), pouczając jednocześnie strony postępowania o treści art. 33 § 1a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Po drugie, strony postępowania przed Komisją weryfikacyjną do spraw nieruchomości warszawskich, które nie wniosły skargi do sądu administracyjnego ani nie złożyły wniosku o przystąpienie do postępowania sądowego, nie są jego uczestnikami. Do podmiotów takich nie stosuje się zatem – poprzez art. 12 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – przepisów tej ustawy dotyczących stron, a więc np. śmierć takiej osoby (niebędącej uczestnikiem) w trakcie postępowania sądowego nie stanowi podstawy do jego zawieszenia (czego wprost dotyczyły uzyskane przez Praktykę Nieruchomości postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 i 26 listopada 2019 r., I OZ 1038/19, I OZ 1102/19 oraz I OZ 1125/19).

Sprawę prowadzą Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski z Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w problematyce reprywatyzacyjnej.

Bądź na bieżąco z DZP