Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Praktyka Podatkowa odpiera zarzut optymalizacji przy sukcesji w firmie rodzinnej

10.08.2021

Praktyka Podatkowa reprezentowała klienta w korzystnie rozstrzygniętym sporze przed organami podatkowymi dotyczącym opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych. Naszemu klientowi zarzucono wykorzystanie działań sukcesyjnych w firmie rodzinnej do uzyskania korzyści podatkowej.

Z ramienia DZP sprawę prowadzili: Tomasz Leszczewski, Senior Tax Manager oraz Joanna Wierzejska i Artur Nowak, Partnerzy Współzarządzający Praktyką. 

W wydanej decyzji organ I instancji zakwestionował możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego.

Dzięki działaniom DZP, dyrektor izby administracji skarbowej uchylił decyzję organu I instancji, uznając, iż ten w żaden sposób nie wykazał, że strony umowy przeniesienia własności prawa do znaku towarowego świadomie wykreowały w rzeczywistości inny stosunek prawny, niż wynikający z ich oświadczeń woli. Ponadto w ocenie organu II instancji brak było również podstaw do uznania, że transakcja miała charakter sztuczny, a zamiarem stron było jedynie zminimalizowanie odciążeń podatkowych.

W konsekwencji organ odwoławczy umorzył postępowanie, przyznając prawnikom z Praktyki Podatkowej, że przepis art. 199a § 1 Ordynacji podatkowej nie może być substytutem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Bądź na bieżąco z DZP