Jak wzmocnić prawa niepełnosprawnych?

Wspólna sprawa.

Prace prowadzone w 2017 r.

W drugim roku realizacji projektu, osiągnięciu jego celu głównego służyć będzie opracowanie Zbioru rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień KPON. Rekomendacje zawarte w tym zbiorze będą obejmować propozycje konkretnych zmian o charakterze polityczno-programowym oraz prawnym. Przygotowanie tych rekomendacji również odbędzie się przy bezpośrednim zaangażowaniu i udziale 10 środowisk osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązkiem zawartym w pkt. 3 art. 4 KPON.

REKOMENDACJE DLA DOSTOSOWANIA POLITYK PUBLICZNYCH

Na podstawie "Raportu syntetycznego", będącego produktem finalnym zadania 1 (2016 r.) zostaną opracowane wstępne propozycje rekomendacji o charakterze prawnym i pozaprawnym, dotyczące niezbędnych zmian w zakresie dostosowania odpowiednich polityk publicznych do postanowień KPON. Metodologia projektu zakłada, że poszczególne polityki publiczną będę pokrywały się z działami administracji publicznej, uregulowanymi w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 888 ze zm.).

Planowane analizy prawne i socjologiczne będą zatem podzielone na następujące obszary:

 1. administracja publiczna,
 2. budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
 3. członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
 4. finanse publiczne,
 5. gospodarka,
 6. informatyzacja,
 7. instytucje finansowe,
 8. łączność,
 9. sprawiedliwość,
 10. sprawy wewnętrzne,
 11. sprawy zagraniczne,
 12. transport,
 13. kultura fizyczna,
 14. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 15. nauka,
 16. oświata i wychowanie,
 17. praca,
 18. rodzina,
 19. rozwój regionalny,
 20. rozwój wsi,
 21. szkolnictwo wyższe,
 22. turystyka,
 23. zabezpieczenie społeczne,
 24. zdrowie.

Zadaniem DZP będzie opracowanie wstępnych rekomendacji prawnych dla powyższych polityk publicznych w oparciu o identyfikację barier prawnych, zaprezentowaną w "Raporcie syntetycznym".

DEBATY KONSULTACYJNE

Wstępne rekomendacje będą przedmiotem konsultacji podczas 60 debat środowiskowych i 20 debat tematycznych.

W drugiej połowie 2017 roku odbędzie się w sumie 40 środowiskowych debat konsultacyjnych w pięciu miastach - Lublin, Olsztyn, Gdańsk, Kraków, Warszawa. Uczestniczyć w nich będą osoby z różnych środowisk osób z niepełnosprawnościami, tzn.:

 1. z niesprawnością ruchową,
 2. wzrokową,
 3. słuchową,
 4. osoby głuchoniewidome,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną,
 6. osoby doświadczające problemów zdrowia psychicznego,
 7. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 8. z niesprawnością spowodowaną zaburzeniami i urazami neurologicznymi,
 9. spowodowaną chorobami przewlekłymi,
 10. z niepełnosprawnością sprzężoną.

Debaty posłużą konsultacji wstępnych rekomendacji zmian polityk publicznych w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikami debat będą przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, reprezentanci organizacji członkowskich osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawiciele organizacji działających na ich rzecz. Poza osobami z niepełnosprawnościami w debatach wezmą udział osoby wspierające, przedstawiciele otoczenia pracującego na ich rzecz oraz praktycy zajmujący się problematyką niepełnosprawności w obszarze poszczególnych polityk publicznych.

Tematyczne debaty konsultacyjne zostaną przeprowadzone w gronie ekspertów – zarówno zajmujących się problemami osób z niepełnosprawnością naukowo, jak i praktykami, zaangażowanymi w organizacjach pozarządowych, administracji i sektorze prywatnym. Debaty będą poświęcone zaopiniowaniu propozycji rekomendacji do poszczególnych polityk publicznych służących ich dostosowaniu do postanowień KPON. Każda z 20 debat będzie dotyczyła jednej lub dwóch z 24 polityk publicznych. Debaty tematyczne będą miały zasięg ogólnopolski i odbędą się w Warszawie.

OCENA SKUTKÓW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH I OSTATECZNE REKOMENDACJE

Dorobek środowiskowych i tematycznych debat konsultacyjnych zostanie przedstawiony w postaci raportów i wykorzystany dla przygotowania ocen przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych proponowanych ostatecznych wersji rekomendacji o charakterze prawnym i pozaprawnym.

Zadaniem DZP będzie przeanalizowanie wyników debat konsultacyjnych i adekwatne dopracowanie wstępnych rekomendacji prawnych, a następnie przeprowadzenie Oceny Skutków Regulacji, zgodnie z metodologią wynikającą z  uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (t.j. M.P. z 2016 r., poz. 1006 ze zm.).

Ostatnim etapem projektu będzie opracowanie ostatecznych wersji rekomendacji, tj. rozwiązań prawnych oraz pozaprawnych służących wdrożeniu KPON do polskiego porządku prawnego. W przypadku tych pierwszych rekomendacji DZP opracuje  projekty aktów normatywnych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej wraz z uzasadnieniem.

Projekt "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa" zakończy się 28 lutego 2018 r.

Bądź na bieżąco z DZP