Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Obowiązkowe umowy o pracę w przetargach publicznych

20.12.2016

Autorzy:
Agata Mierzwa
Michał Gajdek

Po zmianach wprowadzonych nowelizacją Prawa zamówień publicznych, zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane żądanie, aby wykonawca (a także podwykonawca) zatrudniał osoby realizujące zamówienie na umowę o pracę. Wymóg ten przysparza jednak w praktyce wielu problemów.

Dodany ustawą z 22 czerwca 2016 r. nowelizującą Prawo zamówień publicznych (PZP) art. 29 ust. 3a PZP wpisuje się w nurt uwzględniania w zamówieniach publicznych ich społecznego aspektu. Za umowny początek tego procesu można przyjąć rok 2009 i wprowadzenie do PZP tzw. klauzuli zastrzeżonej, która pozwoliła zamawiającym na ograniczenie kręgu podmiotów mogących ubiegać się o zamówienie do wykonawców, u których ponad 50 proc. zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. W tym samym czasie w PZP pojawił się art. 29 ust. 4, zgodnie z którym zamawiający mogą preferować wykonawców zatrudniających także inne grupy osób mających problemy na rynku pracy, jak bezrobotnych czy młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

Również sama możliwość promowania zatrudniania przez wykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w ramach umowy o pracę nie jest nowością w PZP. Takie uprawnienia dawał bowiem zamawiającym już art. 29 ust. 4 pkt 4 PZP, wprowadzony do ustawy w 2014 r. Przewidywał on możliwość określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagania dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli było to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że choć zakres zamówień podlegających dyspozycji tego przepisu (tj. zamówienia na usługi i roboty budowlane), jak i krąg podmiotów, których dotyczył (tj. zarówno wykonawcy, jak i podwykonawcy) był tożsamy z tym określonym w art. 29 ust. 3a PZP, to diametralną różnicę stanowi fakultatywność jego stosowania przez zamawiających. Od 28 lipca 2016 r. zamawiający są natomiast zobligowani do określenia czynności, które w trakcie realizacji zamówienia wymagają w ich ocenie zatrudnienia osób je wykonujących na podstawie umowy o pracę.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: http://www.rp.pl/Firma/312209994-Obowiazkowe-umowy-o-prace-w-przetargach-publicznych.html#ap-1

Źródło: Rzeczpospolita, 20 grudnia 2016

 

Bądź na bieżąco z DZP