Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawa z 13 września 1996 r. o UCPG - cz. 3

19.02.2020

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Daniel Chojnacki
Dr Wojciech Hartung
Maciej Białek
Tymon Grabarczyk

W kolejnej części komentarza do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontynuujmy analizę regulacji zawartych w artykule 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020; dalej: u.c.p.g.). W pierwszej kolejności analizujemy zakres obowiązków właścicieli nieruchomości, jeśli chodzi o zapewnienie utrzymania czystości i porządku, w tym m.in. kwestię przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia jej wzbiornik bezodpływowy (szambo) czy też jeden z bardziej dyskusyjnych obowiązków, tj. obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. 

W dalszej kolejności w dzisiejszej części komentarza analizujemy obowiązki wykonawców robót budowlanych, zarządców dróg publicznych, przedsiębiorców użytkujących torowiska i wreszcie zakres obowiązków gmin jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotem pogłębionej analizy jest także art. 6 u.c.p.g. dotyczący sposobu wykonywania obowiązków właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz tych właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Kolejna część komentarza ukaże się 18 marca 2020 r.

Dalszą część artykułu znajdą Państwo na stronie Dziennika Gazeta Prawna.

Zachęcamy również do zapoznania się z pierwszą oraz drugą cześcią komentarza.

Bądź na bieżąco z DZP