Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 5

22.11.2016

Autorzy:
Tomasz Michalczyk

Zastosowanie sankcji wykluczenia z postępowania, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie musi być automatyczne. Wykonawca ma bowiem prawo do wykazania swojej rzetelności i wiarygodności, a tym samym może uchronić się przed wykluczeniem.

Krzysztof Krak, counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Tomasz Michalczyk, senior associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Istotną z punktu widzenia wykonawców zmianą wprowadzoną na podstawie ustawy z 22 czerwca 2016 r. nowelizującej Prawo zamówień publicznych (PZP) jest możliwość dopuszczenia do udziału w postępowaniu wykonawcy, który co prawda znajduje się w jednej z sytuacji objętych podstawą wykluczenia, ale może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, jako podmiotu ubiegającego się o wykonanie zamówienia publicznego. W praktyce oznacza to, że samo podleganie przesłance wykluczenia nie musi wiązać się z automatycznym zastosowaniem sankcji w postaci pozbawienia możliwości ubiegania się o zamówienie.

Procedura, o której mowa określana jest jako tzw. samooczyszczenie (ang. self-cleaning), została uregulowana w art. 24 ust. 8-11 ustawy PZP i stanowi bezpośrednią implementację regulacji wynikającej z art. 57 ust. 6 dyrektywy 24/2014/UE. Procedura self-cleaning nie jest zupełnie nowym rozwiązaniem, ponieważ już na gruncie przepisów ustawy PZP przed nowelizacją znajdowała ona zastosowanie w przypadku przesłanki dotyczącej poważnego naruszenia obowiązków zawodowych, niemniej jednak na skutek regulacji przewidzianych w dyrektywie 24/2014/UE, a w konsekwencji również prawodawstwie krajów członkowskich UE self-cleaning znajduje obecnie dużo szersze zastosowanie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 22 listopada 2016

Bądź na bieżąco z DZP