Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Instytucja wiążącego polecenia – ważna zmiana w sprawie spółek handlowych

08.09.2022

Autorzy:
Joanna Fasula

Od 13 października 2022 r. obowiązywać będą przepisy tzw. prawa holdingowego, jednej z najbardziej doniosłych nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w ostatnich latach. Wśród nowych rozwiązań, które pojawią się w polskim porządku prawnym, będą wiążące polecenia, jakie spółka dominująca będzie mogła wydawać spółce zależnej w ramach grupy spółek. 

Jednym z założeń prawa holdingowego jest umożliwienie grupom kapitałowym/nieformalnym koncernom realizacji interesów całej grupy nawet jeżeli mogłoby to narazić na szkodę poszczególne spółki wchodzące w skład takiej grupy. Podstawowym narzędziem, które ma umożliwiać realizację tego założenia w praktyce są właśnie sformalizowane wiążące polecenia. Nie oznacza to, że interes spółki zależnej został przez ustawodawcę zupełnie pominięty – pod pewnymi warunkami powinna ona odmówić wykonania polecenia. 

Spółka dominująca może wydać wiążące polecenie tylko takiej spółce zależnej, która przystąpiła do grupy spółek, tj. której właściwy organ (zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie) podjął uchwałę o przystąpieniu do grupy spółek danej spółki dominującej, a informacja o utworzeniu takiej grupy spółek została ujawniona w KRS. Sam fakt istnienia stosunku dominacji, bez formalnego utworzenia grupy spółek, nie uprawnia spółki dominującej do wydawania wiążących poleceń.

Wiążące polecenie może zostać wydane wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej. Polecenia wydane w innej formie (np. w formie wiadomości e-mail, SMS, ustnie w trakcie spotkania menedżerów) są nieważne. Należy pamiętać, że do wydania polecenia w formie elektronicznej konieczne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 78 ze zn 1 par. 1 Kodeksu cywilnego) wydanym przez podmiot certyfikujący w którymkolwiek z państw Unii Europejskiej, zgodnie z wymogami rozporządzenia eIDAS. Nieważne będzie zatem polecenie podpisane z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego, ale niespełniającego wymogów podpisu kwalifikowanego (np. podpisu zwykłego SES lub podpisu kwalifikowanego AES).

(...)

---

Cały artykuł Joanny Fasuli, Senior Associate z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, jest dostępny w serwisie prawo.pl.

Bądź na bieżąco z DZP