Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 3

08.11.2016

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Dr Wojciech Hartung

Możliwość wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na popełnienie deliktu przeciwko środowisku w dużym stopniu zależy od trybu ukarania, wysokości kary a w przypadku wykroczenia także pozycji osoby fizycznej w strukturze podmiotu.

Kontynuując rozważania na temat fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wprowadzonych na podstawie ustawy z 22 czerwca 2016 r. nowelizującej Prawo zamówień publicznych (PZP), w dzisiejszym artykule przedstawimy możliwość zastosowania przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 i 7 PZP w zakresie, w jakim dotyczą one naruszeń przepisów prawa ochrony środowiska.

Zgodnie z ww. przepisami, z postępowania zostaną wykluczeni:

  • wykonawcy będący osobą fizyczną, których prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
  • wykonawcy, którego urzędującego członka zarządu (organu zarządzającego), rady nadzorczej (organu nadzorczego), wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub też prokurenta prawomocnie skazano za powyższe wykroczenia; oraz 
  • wykonawcy, wobec których wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 8 listopada 2016

 

Bądź na bieżąco z DZP