Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Remedium na sukcesyjne troski

04.09.2023

Autorzy:
Piotr Andrzejczak
Joanna Wierzejska
Grzegorz Sprawka
Jakub Wieszczeczyński

Fundacja rodzinna posiada osobowość prawną, a założycielem fundacji rodzinnej jest fundator, którym może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie będzie zatem możliwości utworzenia fundacji rodzinnej przez spółkę handlową lub inne osoby prawne. Fundacja rodzinna może powstać zarówno za życia fundatora, na podstawie aktu założycielskiego sporządzonego przez notariusza, jak i po jego śmierci, na podstawie testamentu sporządzonego przez fundatora. Osobowość prawną fundacja rodzinna uzyska z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych. Zgodnie z ustawą celem fundacji rodzinnej ma być gromadzenie majątku fundatora i zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów.

Statut fundacji rodzinnej

Podstawowym, a zarazem kluczowym dokumentem regulującym działalność fundacji rodzinnej jest jej statut. Powinien on określać szczegółowe cele fundacji rodzinnej i zasady jej funkcjonowania, aby zapewnić w przyszłości realizację woli fundatora. Co istotne, w wielu sprawach ustawa pozostawia fundatorowi swobodę uregulowania ich w statucie fundacji rodzinnej, w tym kwestię zasad zmiany samego statutu.

Zakres prowadzonej działalności

Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej jest możliwa, ale jest ograniczona przepisami ustawy, tj. fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą tylko w następującym zakresie:

  • zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia,
  • najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie,

(...)

Cały artykuł Partnerów z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, Piotra Andrzejczaka i Jakuba Wieszczeczyńskiego oraz Partnerów z Praktyki Podatkowej, Joanny Wierzejskiej i Grzegorza Sprawki, dostępny jest we wrześniowym wydaniu czasopisma Personel i Zarządzanie.

Bądź na bieżąco z DZP