Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zarządzanie majątkiem widziane okiem prawnika

13.05.2015

Autorzy:
Grzegorz Sprawka

Kwestie podatkowe nie są i nie powinny być decydujące przy podejmowaniu decyzji związanych z zarządzeniem własnym
majątkiem, takich jak wybór inwestycji czy sposób lokowania środków. Decydujące w tym zakresie są przede wszystkim
kwestie ekonomiczne, jak chociażby analiza ryzyk związanych z takimi działaniami.

Niemniej jednak aspekty podatkowe poszczególnych decyzji biznesowych przekładają się ostatecznie na rentowność określonych działań. Tym samym warto przyjrzeć się pewnym aspektom podatkowym związanym z zarządzaniem majątkiem
przez osobę fizyczną. (Nie)Jeden majątek
Pierwszą istotną kwestią jest fakt, że dla celów podatkowych majątek osoby fizycznej stanowiący dla niej z perspektywy ekonomicznej jedną całość, dla celów podatkowych efektywnie takiej jedności nie stanowi. Przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych wyróżniają bowiem osobne źródła przychodów, które dla celów podatku dochodowego stanowią odrębne, nieprzenikające się całości. Z perspektywy podatkowej należy bowiem osobno spojrzeć na dochody osiągane
z działalności gospodarczej, a osobno na dochody z inwestycji kapitałowych (pomijając inne dochody dużo mniej istotne w perspektywie zarządzania majątkiem). To osobne spojrzenie dotyczy nie tylko sposobu raportowania do urzędu skarbowego,
ale ma istotne znaczenie praktyczne dla opodatkowania dochodów takiej osoby. Przepisy wyraźnie stwierdzają bowiem,
że straty podatkowe jednego źródła dochodów nie mogą być potrącane z dochodów pochodzących z innych źródeł. Nie jest
więc możliwe łączne rozliczenie podatkowe dochodów z działalności gospodarczej ze stratami z inwestycji kapitałowych i odwrotnie. Tym samym inwestowanie zysków z działalności gospodarczej poza tą działalnością prowadzić może do sytuacji, w której taki inwestor zapłaci wyższy podatek niż faktycznie osiągnięty przez niego w danym roku podatkowym zysk (w przypadku straty w jednej z tych działalności).

Źródło: Private Banking - Gazeta Bankowości Prywatnej (strona 13), maj 2015

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP