Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nie różnicujmy funduszy ze względu na kraj

25.06.2012

Autorzy:
Tomasz Leszczewski

W wyroku z 10 maja 2012 r. w połączonych sprawach od C-338/11 do C-347/11 Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że swoboda przepływu kapitału sprzeciwia się opodatkowaniu podatkiem u źródła dywidend wypłacanych przez spółki krajowe funduszom inwestycyjnym będącym rezydentami innych państw, w sytuacji gdy takie wypłaty dokonywane na rzecz funduszy krajowych są z tego podatku zwolnione. Stanowisko trybunału nie jest nowe w odniesieniu do funduszy z krajów członkowskich. Jednak w tej sprawie stroną były również fundusze inwestycyjne ze Stanów Zjednoczonych, a to także, zdaniem trybunału, nie daje podstaw do traktowania ich inaczej niż funduszy z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że niedozwolone jest różnicowanie opodatkowania funduszy inwestycyjnych tylko ze względu na kraj ich pochodzenia. Zwolnienie z podatku u źródła funduszy krajowych powinno tym samym mieć również zastosowanie do funduszy z państw trzecich (niebędących członkami UE). Państwo, które utrzymuje takie opodatkowanie, narusza swobodę przepływu kapitału. Zapadły wyrok ma istotne znaczenie dla Polski. Krajowe przepisy przewidują bowiem opodatkowanie podatkiem u źródła dywidend wypłacanych przez polskie spółki na rzecz funduszy inwestycyjnych z państw trzecich oraz zwalniają z tego podatku krajowe fundusze inwestycyjne oraz te z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu). Trybunał zrównuje natomiast sytuację funduszy inwestycyjnych z Unii Europejskiej i spoza Unii. Może to oznaczać, że zwiększy się atrakcyjność, z jednej strony, inwestowania przez fundusze z państw trzecich w spółki z UE, z drugiej, może spowodować napływ środków od inwestorów do tych funduszy, z uwagi na ich większą konkurencyjność. Orzeczenie TSUE otwiera także drogę funduszom z państw trzecich do odzyskiwania pobranego podatku od dywidend w Polsce w oparciu o argument niezgodności przepisów krajowych ze swobodą przepływu kapitału. Na jej brak wskazują fundusze z państw trzecich, które występują o zwrot zapłaconego podatku. O zbadanie, czy taka niezgodność istnieje, zwrócił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy postanowieniem z 28 marca 2012 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Bd 1035/11 do TSUE.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25 czerwca 2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP