Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Korekty finansowe w projektach europejskich

13.12.2010

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

Mechanizm korekt finansowych polega na wycofaniu finansowania w przypadku, gdy płatności na rzecz projektów wspieranych przez Unię Europejską (dalej: „UE”) zostały dokonane błędnie, tj. przy ich wydatkowaniu stwierdzono nieprawidłowości. Korekty finansowe mogą polegające na anulowaniu całości lub części wkładu UE w dany program operacyjny.

Komisja dysponuje szeregiem mechanizmów zapewniających, że wydatki finansowane ze środków UE s ą dokonywane prawidłowo. Zwalczanie nadużyć finansowych opiera się na procedurach regularnego monitorowania i poświadczania wydatków oraz na stosowaniu środków kontroli. Podstawą prawną wprowadzenia i egzekwowania systemu korekt finansowych s ą przepisy prawa europejskiego. Zgodnie z art. 12 rozporządzenia 1260/1999/WE1 oraz art. 9 ust. 5 rozporządzenia 1083/2006/WE2 operacje finansowane przez fundusze powinny być zgodne z postanowieniami Traktatu i z dokumentami przyjętymi na jego podstawie oraz z politykami wspólnotowymi, w tym m.in. dotyczącymi udzielania zamówień publicznych. Co warte podkreślenia w rozporządzeniu 1260/1999/WE zasady dotyczące udzielania zamówień publicznych zostały wskazane wprost jako jeden z wymogów zachowania zgodności wydatkowania funduszy.

Źródło: UE - Fundusze Strukturalne, 11 (45)/2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP