Reprezentowaliśmy firmę farmaceutyczną w postępowaniu w trybie nadzwyczajnym (stwierdzenie nieważności rozstrzygnięć podatkowych) przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawie podatku VAT.

Po długotrwałej i skomplikowanej proceduralnie batalii administracyjnej, a następnie sądowej zakończonej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/, skutecznie doprowadziliśmy do uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia organów obydwu instancji o odmowie stwierdzenia nieważności. Jednocześnie uchylono postanowienia obydwu instancji zapadłych w toku pierwotnego postępowania podatkowego. Dzięki naszym staraniom klient odzyska ponad 8 mln PLN powiększone o kwotę odsetek za okres kilku lat.

Z ramienia DZP sprawę prowadzili eksperci z Praktyki Podatkowej - Artur Nowak, Partner, Jan Czerwiński, Tax Manager i Paweł Suchocki, Senior Tax Consultant.