Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Jakie podatki planuje wprowadzić Unia Europejska w sektorze usług cyfrowych?

Od 1 lipca br. obowiązuje tzw. „podatek” streamingowy, czyli podatek od przychodów pochodzących m.in. z reklam online, reklam profilowanych i niektórych usług cyfrowych. Polski podatek streamingowy jest formą podatku cyfrowego, którego wprowadzenie zapowiada Unia Europejska.

W ramach UE trwają bowiem prace nad wprowadzeniem jednolitego podatku cyfrowego, czyli opodatkowania zysków z działalności cyfrowej. Prace te przyspieszyły ostatnio w związku z epidemią COVID-19 oraz wycofaniem się Stanów Zjednoczonych z prac nad wprowadzeniem globalnego podatku cyfrowego na poziomie OCED. Niektóre państwa członkowskie Unii wprowadziły już w tym zakresie własne rozwiązania krajowe. We Włoszech i Austrii podatek cyfrowy obowiązuje od 1 styczna br., w Wielkiej Brytanii od 1 kwietnia br., we Francji wejdzie w życie 26 lipca 2020 r., a na Węgrzech jego pobór rozpocznie się w 2022 r. Prace legislacyjne trwają też obecnie w Czechach, Hiszpanii i Słowacji.

Polski Minister Finansów, Tadeusz Kościński zadeklarował, że jeśli prace unijne nie dadzą wymiernych efektów do końca bieżącego roku, Polska wprowadzi podatek cyfrowy niezależnie od decyzji UE.

Przychody z nowych podatków mają być przeznaczone na finansowanie działań pobudzających gospodarkę, dotkniętą kryzysem związanym z pandemią koronawirusa.

„Podatek” streamingowy w Ustawie o kinematografii 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. „Tarcza 3.0”, zwana również „Tarczą Schreibera”) wprowadziła do Ustawy o kinematografii „podatek” streamingowy w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z wszelkich opłat za dostęp do audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych.

Do uiszczenia „podatku” streamingowego zobowiązane są „podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie”. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy dotyczące świadczenia usług audiowizualnych, nie można wykluczyć, że „podatek” powinny zapłacić nie tylko serwisy streamingowe i VOD (udostępniające filmy, seriale, teledyski muzyczne), ale też inne serwisy, które udostępniają różnego typu multimedia na żądanie i czerpią zyski z reklam, w tym w szczególności wydawnictwa i portale internetowe. To, czy w danym przypadku działalność taka podlega „opodatkowaniu” będzie zależało m.in. od sposobu prezentacji i dystrybucji swoich treści przez te podmioty. Analiza w tym zakresie może okazać się kluczowa do ustalenia obowiązku „podatkowego” ciążącego na tych podmiotach.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli przedsiębiorca posiada siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wysokość opłaty ustala się na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co zakłada projekt unijnego podatku cyfrowego?

Prace nad europejskim podatkiem cyfrowym ruszyły w 2018 roku. Komisja Europejska przedstawiła wówczas pakiet "Fair Taxation of the Digital Economy". W ramach pakietu zaproponowano podatek, który miałby objąć przychody:

  • osiągane ze sprzedaży internetowej powierzchni reklamowej,
  • osiągane w ramach systemów (platform) cyfrowych, które umożliwiają użytkownikom interakcję z innymi użytkownikami i służą ułatwieniu sprzedaży towarów i usług między nimi,
  • osiągane ze sprzedaży danych generowanych z informacji dostarczonych przez użytkowników.

Dochody z podatku miałyby zasilać budżety państw, na których terytorium znajdują się użytkownicy końcowi. Zgodnie z planami UE, podatek miałby zastosowanie tylko do przedsiębiorstw o całkowitych rocznych światowych dochodach w wysokości co najmniej 750 mln EUR i dochodach UE w wysokości minimum 50 mln EUR. Koncepcja ta stała się inspiracją dla wielu krajowych rozwiązań, wprowadzonych przez państwa członkowskie UE w ostatnim roku.

Prace nad unijnym podatkiem przyspieszyły po tym jak Stany Zjednoczone odmówiły współpracy nad globalnym podatkiem cyfrowym, który miał zostać wprowadzony na poziomie OCED. Komentując wycofanie się z prac przez USA, przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślali, że Komisja jest zdeterminowana, aby wprowadzić podatek cyfrowy i jeśli nie będzie możliwe zrobienie tego na poziomie globalnym, to zaproponuje rozwiązania obowiązujące na terenie UE.


Pod wpływem tych wydarzeń, z końcem lutego 2020 r. klub parlamentarny Lewica skierował do prekonsultacji pierwszą wersję projektu ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych. Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie podatku cyfrowego i powołanie państwowego funduszu celowego – Funduszu Technologii Cyfrowych. Projekt jest wzorowany na rozwiązaniach czeskich – wprowadza stawkę podatku w wysokości 7% od przychodów brutto powyżej 4 mln euro osiągniętych na terytorium Polski.

Opodatkowane miałyby zostać przychody ze świadczenia na terytorium Polski usług polegających na prowadzeniu kampanii z wykorzystaniem reklam profilowanych oraz umożliwianiu korzystania z „wielostronnego interfejsu cyfrowego”. Podatek miałby obciążać przychody z działalności portali internetowych i aplikacji mobilnych, w których:

  • zamieszczane są reklamy profilowane,
  • gromadzone są dane o użytkownikach, wykorzystywane do świadczenia usług analitycznych dla reklamodawców,
  • umożliwia się użytkownikom wymianę towarów lub usług (w tym serwisy aukcyjne, serwisy ogłoszeniowe),
  • umożliwia się użytkownikom wzajemną interakcję lub kontakt (w tym serwisy społecznościowe).

Jak wynika z projektu ustawy, płatnikami podatku mają być przedsiębiorstwa świadczące wskazane usługi cyfrowe – i to niezależnie od państwa ich siedziby, bo decydujące będzie położenie użytkownika końcowego.

Doradztwo prawne w zakresie rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europerską na wszystkich etapach prac nad projektem ustawy o podatku cyfrowym

Wobec rosnących wydatków budżetowych na walkę ze skutkami epidemii COVID‐19 spodziewamy się zwiększenia obciążeń publicznych nakładanych na usługi cyfrowe i produkty z nimi związane. Spodziewamy się przyspieszenia prac nad podatkiem cyfrowym – zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajowym.

Praktyka Podatkowa oraz Zespół Doradztwa Regulacyjnego DZP na bieżąco monitorują postęp prac związanych z nowymi obciążeniami regulacyjnymi dla branży cyfrowej. Zapewniamy też wsparcie w ewentualnej dyskusji nad projektowanymi rozwiązaniami na wszystkich etapach prac nad projektem ustawy – zarówno przed, jak i po rozpoczęciu procesu legislacyjnego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących projektowanych danin – zapraszamy do kontaktu.

Bądź na bieżąco z DZP