Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Informacja o realizacji strategii podatkowej - nowy obowiązek

29.01.2021

Autorzy:

Jan Czerwiński
Grzegorz Sprawka
Tomasz Leszczewski
Paweł Suchocki

Praktyka:

Podatki

Specjalizacje:

Prawo podatkowe

Nowelizacja przepisów podatkowych - informowanie o realizowanej strategii podatkowej od 01 stycznia 2021 r. 

Nowelizacja przepisów podatkowych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 r., wprowadza nowy obowiązek – sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Pierwsza strategia podatkowa powinna być opublikowana już za rok 2020. Jej przygotowanie może wiązać się z trudnościami ze względu na z jednej strony szeroki zakres ujawnianych informacji oraz niejasno sformułowane wymogi, a z drugiej na ryzyko ujawnienia wrażliwych danych objętych tajemnicą firmy, co rodzi konieczność zachowania rozwagi w kontekście odpowiedzialności zarządów w przypadku ujawnienia informacji poufnych.

Kogo dotyczy obowiązek informowania o realizowanej strategii podatkowej

Obowiązek ma dotyczyć:

 1. podatników, których przychód przekroczył równowartość 50 mln euro w roku podatkowym,
 2. podatkowych grup kapitałowych.

Założenia obowiązku informowania o realizowanej strategii podatkowej

Nowe przepisy przewidują, że podatnicy będą mieli obowiązek sporządzić i podać do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej, dotyczące w szczególności:

 • procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
 • realizacji obowiązków podatkowych,
 • liczby przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych (MDR),
 • transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych,
 • złożonych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji indywidualnej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) lub wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
 • dokonywania rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Obowiązek informacyjny dotyczy wszystkich podatków.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy powinna zostać opublikowana na stronie internetowej podatnika w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W przyszłości na tej stronie internetowej powinny być dostępne informacje o realizowanej strategii za poszczególne lata.

Podatnik będzie również zobowiązany przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, na której została opublikowana informacja.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku informowania o realizowanej strategii podatkowej

Na przedsiębiorcę, który nie dopełni obowiązków, będzie mogła zostać nałożona kara w wysokości do 250 tyś. zł.

Sprostanie nowemu obowiązkowi informacyjnemu utrudnia fakt, że został on sformułowany przy użyciu pojęć nieostrych lub wcześniej niewystępujących w prawie podatkowym. Ciężar właściwego określenia minimum informacji podlegających publikacji został więc przerzucony na przedsiębiorców. Wymagać to będzie rozwagi i precyzji, tak by należycie wypełnić obowiązek ustawowy, nie narażając przy tym przedsiębiorstwa na ujawnienie w szczególności tajemnicy handlowej czy przemysłowej.

Doradztwo prawne DZP w realizacji obowiązku informowania o realizowanej strategii podatkowej

Zespół kancelarii, składający się z ekspertów zarówno podatkowych oraz prawnych, może wesprzeć przy pracach nad realizacją nowego obowiązku, w szczególności w zakresie:

 • zdefiniowania minimum informacji, które muszą być opublikowane,
 • określenia zakresu prawnie chronionych tajemnic przedsiębiorstwa,
 • opracowania materiałów do publikacji,
 • analizy już istniejących procedur pod kątem ich zupełności,
 • wsparcia przy tworzeniu nowych procedur.

Bądź na bieżąco z DZP