Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Roszczenia nie są przeszkodą do przedłużenia terminu użytkowania

21.12.2012

20 grudnia 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, którym oddalił apelację m.st. Warszawy od wyroku Sądu Okręgowego zobowiązującego Miasto do złożenia oświadczenia woli o przedłużeniu terminu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie objętym działaniem dekretu warszawskiego z 1945 r., co do której – jak utrzymywał pozwany – pozostawało w toku postępowanie dekretowe.

Wyrok Sądu Apelacyjnego (I ACa 722/12) jest istotny z tego względu, że dotyka coraz częściej spotykanego w praktyce problemu kolizji roszczeń dekretowych z roszczeniem aktualnego użytkownika wieczystego o przedłużenie terminu trwania tego prawa. Warto dodać, że w praktyce problem ten nie jest jednoznacznie rozstrzygany, by tytułem przykładu wspomnieć wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I ACa 1147/10, w którym zajęto stanowisko odmienne, niekorzystne dla aktualnych użytkowników wieczystych. W orzecznictwie Sądu Najwyższego (począwszy od wyroku z 9 maja 2014 r., I CSK 342/13) przeważył jednak pogląd prezentowany w omawianej sprawie przez DZP.

Sprawę w imieniu DZP prowadzili Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski z naszej Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w problematyce reprywatyzacyjnej.

Bądź na bieżąco z DZP