Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Wygrana w WSA: decyzje Komisji weryfikacyjnej w sprawie Nowogrodzkiej 6A uchylone

17.02.2020

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił dwie decyzje Komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich z 22 listopada 2017 r. (R 13/17) oraz z 13 marca 2018 r. (III R13/odw/17) dotyczące nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 6A w Warszawie.

W wydanym 14 lutego 2020 r. wyroku (I SA/Wa 963/18) WSA nie zaakceptował rozstrzygnięć Komisji weryfikacyjnej uchylających wcześniejszą decyzję reprywatyzacyjną Prezydenta m.st. Warszawy z 2009 r. oraz odmawiających ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu przy ul. Nowogrodzkiej 6A w Warszawie. Sąd ocenił bowiem, że rozstrzygnięcia Komisji weryfikacyjnej zapadły z rażącym naruszeniem prawa procesowego i materialnego.

Z ustnych motywów wydanego wyroku wynika, że WSA podzielił zarzuty i argumenty przedstawione w skardze DZP dotyczące m.in. przesłanki posiadania gruntu w rozumieniu art. 7 dekretu warszawskiego, wymogów formalnych pełnomocnictwa do złożenia wniosku dekretowego, zakresu właściwości (rzeczowej) Komisji weryfikacyjnej, skutków prawomocności materialnej (mocy wiążącej oraz powagi rzeczy osądzonej) orzeczeń innych sądów i organów, kwestii spadkowych, nieodwracalnych skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnej, relacji (wyważenia) interesu społecznego oraz indywidualnego (również w kontekście problematyki lokatorskiej), a także szeregu dalszych uchybień prawa procesowego i materialnego.

Wyrok WSA ma tym większe znaczenie dla naszej klientki, że jest ona spadkobierczynią dawnych właścicieli nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 6A, którzy (bezpośrednio) odzyskali tę nieruchomość w ramach reprywatyzacji, a następnie po kilku latach sprzedali ją (na warunkach rynkowych) podmiotowi trzeciemu. W efekcie – choć nasza klientka od wielu lat nie ma żadnego związku z nieruchomością przy ul. Nowogrodzkiej 6A, zaś formułowane w toku postępowania przed Komisją weryfikacyjną zarzuty nie dotyczyły ani jej bezpośrednio ani jej poprzedników – w wyniku rozstrzygnięć Komisji weryfikacyjnej doszło wprost do naruszenia interesu prawnego naszej klientki, którego ochronę zapewniła dopiero wywiedziona przez DZP skarga do WSA, uwzględniona obecnie w całości omawianym wyrokiem tego Sądu z 14 lutego 2020 r.

Sprawę w imieniu DZP prowadzą Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski z naszej Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w problematyce reprywatyzacyjnej.

Więcej informacji na temat tej sprawy znajdą Państwo w zakładce Media i publikacje oraz w artykule: https://www.dzp.pl/dzp-doradza/233-skargi-na-decyzje-komisji-weryfikacyjnej-przed-sadem-tylko-uczestnicy-ktorzy-sie-zglosza.

Bądź na bieżąco z DZP