W jakim zakresie może pomóc partner prawny?

TSUE rozpatrzy sprawę przeciwko Polsce

TSUE rozpatrzy sprawę przeciwko Polsce

03.11.2020

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z niedostosowaniem do wymogów prawa unijnego polskich przepisów w zakresie zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji produktów leczniczych. 

Sprawa została zainicjowana skargą wniesioną przez DZP do Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia – przez przepisy ustawy o podatku akcyzowym – regulacji unijnych w zakresie zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji leków. Spór w zakresie zgodności polskich przepisów z unijnymi wchodzi zatem w kolejną fazę w związku z podzieleniem przez Komisję Europejską podnoszonych przez DZP wątpliwości co do prawidłowości implementacji Dyrektywy Rady 92/83/EWG do polskiego porządku prawnego.

Zdaniem Komisji Europejskiej:

„Unijne przepisy dotyczące podatku akcyzowego przewidują obowiązkowe zwolnienie z podatku akcyzowego importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw. Polska praktyka krajowa jest jednak taka, że tego obowiązkowego zwolnienia nie przyznaje się, w przypadku gdy importerzy alkoholu nie decydują się na korzystanie z procedury zawieszenia poboru akcyzy.”

W przypadku stwierdzenia przez TSUE wadliwości polskich regulacji, przed importerami otworzą się potencjalnie nowe możliwości – zarówno w odniesieniu do przyszłych transakcji, jak i do tych już dokonanych.

O tym temacie pisaliśmy już w artykułach dostępnych na naszym blogu: https://www.dzp.pl/blog/tax/kontrowersyjne-zwolnienie-akcyzy-przy-imporcie-alkoholu/ oraz na stronie: https://www.dzp.pl/dzp-doradza/137-ke-wszczyna-postepowanie-o-naruszenie-prawa-unijnego

Z ramienia DZP w sprawie doradzali: Artur Nowak, Partner, Jan Czerwiński, Senior Tax Manager oraz Paweł Suchocki, Tax Manager z Praktyki Podatkowej

Bądź na bieżąco z DZP