Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawa z 13 września 1996 r. o UCPG - cz. 4

25.03.2020

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Daniel Chojnacki
Dr Wojciech Hartung
Maciej Białek
Tymon Grabarczyk

Problemy dotyczące funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, w tym rosnące lawinowo koszty ponoszone przez mieszkańców, stały się w ostatnich kilku tygodniach jednym z głównych tematów debaty publicznej.

Ostatnie wydarzenia związane z pandemią koronawirusa z oczywistych względów zepchnęły te zagadnienia na dalszy plan. Trzeba jednak pamiętać, że to pracownicy branży odpadów komunalnych są tymi, których rola w utrzymaniu standardu sanitarnego jest obecnie trudna do przecenienia.

W kolejnym odcinku komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 150; dalej: u.c.p.g.) omawiamy przepisy od art. 6a do art. 6j ust. 2b. Przedmiotem analizy są zatem najbardziej sporne i dyskusyjne regulacje zawarte w ustawie. Dotyczą one przepisów związanych z procedurą obejmowania systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych (nieruchomości komercyjnych), organizowania zamówienia publicznego na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach analizy odnosimy się nie tylko do regulacji zawartych w komentowanej ustawie, lecz także do przepisów przejściowych z ustawy nowelizującej z 19 lipca 2019 r. Chodzi w szczególności o budzące wątpliwości przepisy przejściowe związane z wejściem w życie rozwiązań dotyczących objęcia systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych.

W kolejnej części komentarza do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontynuujmy analizę regulacji zawartych w artykule 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020; dalej: u.c.p.g.). W pierwszej kolejności analizujemy zakres obowiązków właścicieli nieruchomości, jeśli chodzi o zapewnienie utrzymania czystości i porządku, w tym m.in. kwestię przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia jej w zbiornik bezodpływowy (szambo) czy też jeden z bardziej dyskusyjnych obowiązków, tj. obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. 

W dalszej kolejności w dzisiejszej części komentarza analizujemy obowiązki wykonawców robót budowlanych, zarządców dróg publicznych, przedsiębiorców użytkujących torowiska i wreszcie zakres obowiązków gmin jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotem pogłębionej analizy jest także art. 6 u.c.p.g. dotyczący sposobu wykonywania obowiązków właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz tych właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Kolejna część komentarza ukaże się 22 kwietnia 2020 r.

Dalszą część artykułu znajdą Państwo na stronie Dziennika Gazeta Prawna.

Zachęcamy również do zapoznania się z pierwszą, drugą oraz trzecią częścią komentarza.

Bądź na bieżąco z DZP