Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz.2

25.10.2016

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Agata Mierzwa

Fakultatywne przesłanki wykluczenia w zakresie prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym zostały wprowadzone do prawa zamówień publicznych bez pogłębionej weryfikacji stosownych przepisów. Znikoma jest więc możliwość ich praktycznego zastosowania.

Kontynuując rozważania na temat fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wprowadzonych na podstawie ustawy z 22 czerwca 2016 r. nowelizującej Prawo zamówień publicznych (PZP), chciałybyśmy w dzisiejszym artykule zastanowić się nad faktycznym znaczeniem i możliwością zastosowania przesłanek opisanych w art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 i 7 PZP w zakresie, w jakim dotyczą one naruszeń przepisów prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami, w przypadku zastosowania przez zamawiającego w danym postępowaniu omawianych przesłanek fakultatywnych, z postępowania zostaną wykluczeni:

  • wykonawcy będący osobą fizyczną, których prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
  • wykonawcy, którego urzędującego członka zarządu (organu zarządzającego), rady nadzorczej (organu nadzorczego), wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub też prokurenta prawomocnie skazano za powyższe wykroczenia;
  • oraz wykonawcy, wobec których wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 25 października 2016

Bądź na bieżąco z DZP