Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Treść preambuły nie jest prawem

05.09.2012

Autorzy:
Jan Czerwiński
Paweł Suchocki

Dokonując wykładni przepisów wspólnotowych, sądy coraz częściej odwołują się do treści preambuł. Zabieg ten jest zasadniczo wskazany, gdyż może służyć uzupełnieniu bądź skorygowaniu wyniku językowej interpretacji prawa

Niestety, w ostatnim czasie pojawiły się orzeczenia sądów administracyjnych, z których wynika, że w oparciu o treść preambuły możliwe jest doprowadzenie do zakwestionowania językowej wykładni przepisów.

Alkohol etylowy jako surowiec

Przykładem tego rodzaju orzeczenia jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 22 marca 2012 r. (III SA/Gd 518/11). W wyroku tym WSA rozstrzygał w sprawie dotyczącej opodatkowania akcyzą importu wyrobów akcyzowych o określonym przeznaczeniu, których składnikiem był alkohol. W sprawie istotne było, że przedmiotem importu do Polski były elektryczne rozpylacze odświeżacza powietrza, z wkładem zawierającym w swym składzie alkohol etylowy. Podatnik argumentował m.in. że import wyrobu akcyzowego, jakim był alkohol etylowy zawarty w sprowadzanych elektrycznych rozpylaczach, powinien być objęty zwolnieniem z akcyzy przewidzianym w art. 27 ust. 1 lit. b Dyrektywy Rady 92/83/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. UE z 1992 r. seria L Nr 316, poz. 21 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 1 lit. b Dyrektywy 92/83/EWG obligatoryjnym zwolnieniem, na warunkach, które zostaną określone przez państwa członkowskie w celu zagwarantowania prawidłowego i uczciwego stosowania takich zwolnień oraz zapobiegania wszelkim ewentualnym wypadkom uchylania się, omijania lub naruszania tych przepisów, objęte są wyroby alkoholowe skażone zgodnie z wymogami każdego państwa członkowskiego i używane do wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Źródło: Rzeczpospolita, 5 września 2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP