Zofia Bielecka

Counsel

vcard +48 22 557 76 11     zofia.bielecka@dzp.pl
  • Zajmuje się zagadnieniami regulacyjnymi rynku kapitałowego.
  • Doradza spółkom i instytucjom finansowym w kwestiach licencyjnych, wykonywania obowiązków informacyjnych oraz zagadnień emisji instrumentów finansowych.
  • Reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF.
  • Specjalizuje się w kwestiach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych.
  • Wiceprzewodnicząca Sądu Polubownego przy KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych).
  • Aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych związanych z przygotowaniem i uchwaleniem pierwszej ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Ustawy o giełdach towarowych.
  • Była współtwórcą i osobą odpowiedzialną za wszystkie regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego, zarówno na poziomie ustawowym, jak i wykonawczym.
  • Zastępowała Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Współautorka wielu publikacji dotyczących rynku kapitałowego w Polsce, między innymi książki "Papiery dłużne. Zagadnienia praktyczne".

artykuły powiązane

DZP doradza przy powstaniu trzeciego co do wielkości banku w Polsce

DZP doradza | 21.06.2012

Kancelaria DZP doradza Kredyt Bank S.A. w procesie połączenia z BZ WBK S.A. Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku (spółka zależna KBC Banku), jako spółki przejmowanej, na rzecz BZ WBK (spółka zależna Banco Santander), jako spółki przejmującej. Równocześnie kapitał zakładowy BZ WBK zostanie podwyższony poprzez emisję nowych akcji, które BZ WBK przyzna wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku.

cały tekst

DZP doradzała przy restrukturyzacji grupy Getin Holding

DZP doradza | 01.06.2012

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka doradzała przy restrukturyzacji grupy Getin Holding, której dominującym podmiotem jest dr Leszek Czarnecki.

cały tekst