Jak prawo może pomóc w rozwoju mojego biznesu?

Monografia: Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

W ostatnim czasie ukazała się monografia autorstwa Beaty Cieszyńskiej, Tomasza Darowskiego, Tomasza Michalczyka, Kamila Pociechy z Praktyki Infrastruktury i EnergetykiMacieja Orkusza z Praktyki Postępowań Spornych, oraz Michała Cecerki z Zespołu Postępowań Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, która stanowi kompleksowe ujęcie problematyki odstąpienia od umowy o roboty budowlane i ma na celu usystematyzowanie najważniejszych zagadnień.

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane to stały, choć niechciany, element procesów inwestycyjnych. Odpowiednie przygotowanie inwestycji nie może więc pomijać określenia i zrozumienia czytelnych i uczciwych przesłanek odstąpienia oraz zasad rozliczenia następującego po odstąpieniu. Kwestie te są od samego początku jednym z istotnych elementów uwzględnianych w procesie wyceny i ofertowania realizacji robót budowlanych.

Celem niniejszej książki jest omówienie specyfiki odstąpienia od umów o roboty budowlane przy uwzględnieniu umownego prawa odstąpienia, rodzajów oraz skutków ustawowego prawa odstąpienia na podstawie Kodeksu cywilnego. Uzupełnienie powyższej tematyki stanowi syntetyczne omówienie odstąpienia od umowy o roboty budowlane zawartej w trybie Prawa zamówień publicznych oraz odstąpienia od umowy wzajemnej wykonanego przez syndyka masy upadłości i zarządcę w postępowaniu sanacyjnym.

W publikacji omawiane są zagadnienia związane m.in. z:

  • umową o roboty budowlane,
  • umownym prawem odstąpienia,
  • ustawowym prawem odstąpienia,
  • zbiegiem praw do odstąpienia od umowy,
  • przesłankami odstąpienia od umowy,
  • zasadami rozliczenia roszczeń stron następującego po odstąpieniu.

Monografia jest pozycją niezwykle przydatną dla wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z procesem inwestycyjnym. Adresowana jest przede wszystkim do szerokiego gremium prawników, praktyków budowlanych oraz przedstawicieli judykatury.

Publikację można kupić w księgarni C.H. Beck.

Bądź na bieżąco z DZP